Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

* - pola wymagane

Bankructwo firmy - co oznacza i kiedy można ogłosić?

2021-10-18

Bankructwo firmy to potoczna nazwa upadłości przedsiębiorstwa. W artykule wyjaśnimy, co oznacza w praktyce. Podpowiemy także, kiedy ogłoszenie upadłości firmy jest możliwe, jakie konsekwencje za sobą niesie oraz jak się uchronić przed niewypłacalnością potencjalnego kontrahenta.

Nietrafione inwestycje, niewypłacalni partnerzy biznesowi, niewłaściwa strategia zarządzania ryzykiem — na skutek splotu niekorzystnych okoliczności nawet świetnie prosperujące przedsiębiorstwo może popaść w długi. Zwłaszcza dziś, w czasie pandemii COVID, kiedy stabilność gospodarki pozostawia wiele do życzenia.

Jak wynika z badania wykonanego na zlecenie BIG InfoMonitor,gwałtownie przyrasta liczba firm, które oceniają, że istnieje realne ryzyko zamknięcia lub upadłości ich biznesów. Gdy w październiku zeszłego roku mówiła o tym co dziesiąta firma, po upływie kolejnych 6 miesięcy, w cieniu pandemii, jest to już realna obawa co piątego przedsiębiorcy.Firmy boją się o siebie, ale też o kontrahentów. Przedłużające się ograniczenia destabilizują działanie biznesu, w samym I kwartale upadło ponad dwa razy więcej przedsiębiorstw niż przed rokiem.

Jeśli przejściowe kłopoty finansowe stają się powoli trudną codziennością, kolejni wierzyciele wpisują dane przedsiębiorcy do rejestru dłużników BIG, a starania i wysiłki mające na celu poprawę sytuacji nie przynoszą oczekiwanych rezultatów,warto rozważyć ogłoszenie upadłości firmy. Ten radykalny krok powinien być jednak ostatecznym — realizowanym wyłącznie wtedy,kiedy wszystkie inne rozwiązania zawiodą.

Czym jest upadłość firmy i kiedy można ją ogłosić?

Mówiąc w sporym uproszczeniu, bankructwo firmy to niemożność regulowania swoich zobowiązań względem wierzycieli. Zgodnie z domniemaniem wskazanym w ustawie z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe do niewypłacalności dochodzi, jeśli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące (licząc od dnia spłaty zobowiązań Dłużnicy - osoby prawne lub jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznała zdolność prawną, stają się niewypłacalne także wtedy, gdy ich zobowiązania pieniężne przekraczają wartość ich majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące.

Ogłoszenie upadłości firmy - jak to zrobić?

Ogłoszenie upadłości firmy wymaga wszczęcia postępowania w rejonowym sądzie gospodarczym właściwym dla miejsca prowadzenia działalności. Wniosek o jego rozpoczęcie - w ciągu 30 dni od dnia, w którym wystąpiła przesłanka do ogłoszenia upadłości - może złożyć jedynie uprawniony podmiot. Może być to jednak nie tylko członek zarządu zadłużonej spółki, ale także wierzyciel. Dokument powinien zawierać:

 • imię i nazwisko dłużnika, jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;

 • informacje o miejscu - głównym ośrodku działalności dłużnika;

 • informacje o okolicznościach uzasadniających złożenie wniosku i ich uprawdopodobnienie;

 • informację o tym, czy, dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu, prawu innego państwa członkowskiego, systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych;

 • informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623, 1798 i 2217).

Jeśli wnioskodawcą jest dłużnik, powinien dołączyć do wniosku:

 • wykaz majątku wraz z wyceną wartości poszczególnych składników;

 • bilans wykonany na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku;

 • listę wierzycieli wraz ze szczegółami danymi i kwotami wierzytelności;

 • oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

 • listę podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika;

 • listę tytułów egzekucyjnych i tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;

 • informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów i innych zabezpieczeń;

 • informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów (jeśli) są ustanowieni;

 • informację o tym, czy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

-wnioskodawca: zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników,lub

-wnioskodawca osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub

-sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro.

Co ważne, złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie jest jedynie uprawnieniem dłużnika, ale jego ustawowym obowiązkiem. Jeśli go nie dopełni,naraża się na konsekwencje w postaci odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie. Może być to orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, a nawet odpowiedzialność karna.

Bankructwo firmy - co dalej?

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości firmy to dopiero początek całego procesu. Kolejne etapy mogą potrwać kilka - kilkanaście tygodni.W tym czasie sąd z pomocą Tymczasowego Nadzorcy Sądowego (TNS)dokładnie zbada sytuację dłużnika, przesłanki do ogłoszenia upadłości, ustali wartości majątku przedsiębiorstwa i oszacuje koszty postępowania upadłościowego.

Konsekwencje bankructwa firmy

Choć ogłoszenie upadłości firmy pomoże przedsiębiorstwu wyjść z potężnych kłopotów finansowych, cena za poprawę sytuacji może być naprawdę wysoka.Jeśli sąd ogłosi upadłość, upadły straci kontrolę nad majątkiem, a przejmie ją syndyk. Po upłynnieniu masy upadłościowej (poszczególnych elementów majątku firmy) dokona także podziału środków finansowych pomiędzy wierzycieli. W przypadku spółek prawa handlowego zakończenie postępowania upadłościowego oznacza zazwyczaj wykreślenie przedsiębiorstwa z rejestru KRS.

Jak się uchronić przed niewypłacalnością potencjalnego kontrahenta?

Nawiązanie współpracy z niewypłacalnym kontrahentem lub takim, który już jest na skraju niewypłacalności, to dla przedsiębiorcy ogromne ryzyko. Przedłużające się, regularne opóźnienia w płatnościach mogą poważnie zaszkodzić pozycji firmy na rynku, zaburzyć jej płynność finansową i pogorszyć wizerunek terminowego płatnika względem dostawców i kontrahentów. Dlatego aby uniknąć takiego scenariusza, warto przed nawiązaniem współpracy dogłębnie zweryfikować wypłacalność potencjalnego kontrahenta.Wdrażając w życie ten nawyk, zadbasz o finanse własnej firmy i znacząco zmniejszysz ryzyko nietrafionych decyzji.

Skutecznym sposobem na sprawdzenie wiarygodności płatniczej potencjalnego kontrahenta może być wygenerowanie Raportu BIG na jego temat.Raport BIG to dokument, który można pobrać z Biura Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor. BIG InfoMonitor, działając na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tzw. Ustawa o BIG),przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm (informacje negatywne) oraz informacje o zobowiązaniach płaconych w terminie (informacje pozytywne). Jako jedyny BIG w Polsce udostępnia również dane pochodzące z Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich. W ubiegłym roku zBIG InfoMonitor pobrano ponad 3 mln raportów na temat kondycjifi nansowej przedsiębiorców.

Jakieinformacje zawiera Raport BIG o przedsiębiorcy?

 • W raporcie o przedsiębiorcy znajdziesz pozytywne i negatywne informacje gospodarcze, czyli: dane na temat długów oraz terminowo spłaconych zobowiązań. Dokument zawiera także:

 • informacje na temat wysokości długu/spłaconego zobowiązania,

 • dane wierzyciela (jeśli ich nie zastrzegł).

Wofercie abonamentowej dostępny jest raport o przedsiębiorcyuzupełniony danymi z Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz ZwiązkuBanków Polskich. Aby pobrać takie dane z Biura, musisz jednakdysponować pisemnym upoważnieniem sprawdzanego podmiotu.

Analizującdane zawarte w Raporcie BIG, zyskasz kompleksowy obraz wiarygodnościpłatniczej potencjalnego kontrahenta. Będziesz mógł więcpodejmować odpowiedzialne, przemyślane decyzje oparte nakonkretnych argumentach. A to z pewnością przełoży się nazmniejszenie opóźnień płatniczych i poprawę kondycji twojegobiznesu.


Masz pytania?
Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

* - pola wymagane

Informacja o Administratorze danych, celu przetwarzania oraz przysługujących Państwu prawach. więcej...

Napisz do nas msp@big.pl

Zadzwoń (22) 486 56 91 pn-pt: 8:30 - 16:30

Oferta Specjalna

Oferta specjalna
dla firm
Więcej usług za niższą cenę!

pakiet
usług od
199
149
zł/mies.

aktywacja
400
0

W ramach pakietu otrzymasz:

 • 17 Raportów o Firmie/Konsumencie
 • Dostęp do baz bankowych i niebankowych
 • 20 firm w ramach monitorowania
 • 1 wezwanie do zapłaty z BIG
 • Pieczęć prewencyjną na Twoje faktury
 • Bez limitu wpiszesz wszystkich dłużników do rejestru

gratis Alerty BIK

Sprawdź szczegóły