Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

Klauzula informacyjna BIG InfoMonitor

Bankructwo firmy - co oznacza i kiedy można ogłosić?

Oceń artykuł:
4/5

2021-12-30

Bankructwo firmy to potoczna nazwa upadłości przedsiębiorstwa. W artykule wyjaśnimy, co oznacza w praktyce. Podpowiemy także, kiedy ogłoszenie upadłości firmy jest możliwe, jakie konsekwencje za sobą niesie oraz jak się uchronić przed niewypłacalnością potencjalnego kontrahenta.

Nietrafione inwestycje, niewypłacalni partnerzy biznesowi, niewłaściwa strategia zarządzania ryzykiem — na skutek splotu niekorzystnych okoliczności nawet świetnie prosperujące przedsiębiorstwo może popaść w długi. Zwłaszcza dziś, w czasie pandemii COVID, kiedy stabilność gospodarki pozostawia wiele do życzenia.

Jak wynika z badania wykonanego na zlecenie BIG InfoMonitor,gwałtownie przyrasta liczba firm, które oceniają, że istnieje realne ryzyko zamknięcia lub upadłości ich biznesów. Gdy w październiku zeszłego roku mówiła o tym co dziesiąta firma, po upływie kolejnych 6 miesięcy, w cieniu pandemii, jest to już realna obawa co piątego przedsiębiorcy.Firmy boją się o siebie, ale też o kontrahentów. Przedłużające się ograniczenia destabilizują działanie biznesu, w samym I kwartale upadło ponad dwa razy więcej przedsiębiorstw niż przed rokiem.

Jeśli przejściowe kłopoty finansowe stają się powoli trudną codziennością, kolejni wierzyciele wpisują dane przedsiębiorcy do rejestru dłużników BIG, a starania i wysiłki mające na celu poprawę sytuacji nie przynoszą oczekiwanych rezultatów,warto rozważyć ogłoszenie upadłości firmy. Ten radykalny krok powinien być jednak ostatecznym — realizowanym wyłącznie wtedy,kiedy wszystkie inne rozwiązania zawiodą.

Czym jest upadłość firmy i kiedy można ją ogłosić?

Mówiąc w sporym uproszczeniu, bankructwo firmy to niemożność regulowania swoich zobowiązań względem wierzycieli. Zgodnie z domniemaniem wskazanym w ustawie z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe do niewypłacalności dochodzi, jeśli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące (licząc od dnia spłaty zobowiązań Dłużnicy - osoby prawne lub jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznała zdolność prawną, stają się niewypłacalne także wtedy, gdy ich zobowiązania pieniężne przekraczają wartość ich majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące.

Ogłoszenie upadłości firmy - jak to zrobić?

Ogłoszenie upadłości firmy wymaga wszczęcia postępowania w rejonowym sądzie gospodarczym właściwym dla miejsca prowadzenia działalności. Wniosek o jego rozpoczęcie - w ciągu 30 dni od dnia, w którym wystąpiła przesłanka do ogłoszenia upadłości - może złożyć jedynie uprawniony podmiot. Może być to jednak nie tylko członek zarządu zadłużonej spółki, ale także wierzyciel. Dokument powinien zawierać:

 • imię i nazwisko dłużnika, jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;

 • informacje o miejscu - głównym ośrodku działalności dłużnika;

 • informacje o okolicznościach uzasadniających złożenie wniosku i ich uprawdopodobnienie;

 • informację o tym, czy, dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu, prawu innego państwa członkowskiego, systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych;

 • informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623, 1798 i 2217).

Jeśli wnioskodawcą jest dłużnik, powinien dołączyć do wniosku:

 • wykaz majątku wraz z wyceną wartości poszczególnych składników;

 • bilans wykonany na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku;

 • listę wierzycieli wraz ze szczegółami danymi i kwotami wierzytelności;

 • oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

 • listę podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika;

 • listę tytułów egzekucyjnych i tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;

 • informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów i innych zabezpieczeń;

 • informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów (jeśli) są ustanowieni;

 • informację o tym, czy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

- wnioskodawca: zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników,lub

- wnioskodawca osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub

- sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro.

Co ważne, złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie jest jedynie uprawnieniem dłużnika, ale jego ustawowym obowiązkiem. Jeśli go nie dopełni,naraża się na konsekwencje w postaci odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie. Może być to orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, a nawet odpowiedzialność karna.

Bankructwo firmy - co dalej?

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości firmy to dopiero początek całego procesu. Kolejne etapy mogą potrwać kilka - kilkanaście tygodni.W tym czasie sąd z pomocą Tymczasowego Nadzorcy Sądowego (TNS)dokładnie zbada sytuację dłużnika, przesłanki do ogłoszenia upadłości, ustali wartości majątku przedsiębiorstwa i oszacuje koszty postępowania upadłościowego.

Konsekwencje bankructwa firmy

Choć ogłoszenie upadłości firmy pomoże przedsiębiorstwu wyjść z potężnych kłopotów finansowych, cena za poprawę sytuacji może być naprawdę wysoka.Jeśli sąd ogłosi upadłość, upadły straci kontrolę nad majątkiem, a przejmie ją syndyk. Po upłynnieniu masy upadłościowej (poszczególnych elementów majątku firmy) dokona także podziału środków finansowych pomiędzy wierzycieli. W przypadku spółek prawa handlowego zakończenie postępowania upadłościowego oznacza zazwyczaj wykreślenie przedsiębiorstwa z rejestru KRS.

Jak się uchronić przed niewypłacalnością potencjalnego kontrahenta?

Nawiązanie współpracy z niewypłacalnym kontrahentem lub takim, który już jest na skraju niewypłacalności, to dla przedsiębiorcy ogromne ryzyko. Przedłużające się, regularne opóźnienia w płatnościach mogą poważnie zaszkodzić pozycji firmy na rynku, zaburzyć jej płynność finansową i pogorszyć wizerunek terminowego płatnika względem dostawców i kontrahentów. Dlatego aby uniknąć takiego scenariusza, warto przed nawiązaniem współpracy dogłębnie zweryfikować wypłacalność potencjalnego kontrahenta.Wdrażając w życie ten nawyk, zadbasz o finanse własnej firmy i znacząco zmniejszysz ryzyko nietrafionych decyzji.

Skutecznym sposobem na sprawdzenie wiarygodności płatniczej potencjalnego kontrahenta może być wygenerowanie Raportu o Firmie na jego temat. Raport o Firmie to dokument, który można pobrać z Biura Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor. BIG InfoMonitor, działając na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tzw. Ustawa o BIG), przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm (informacje negatywne) oraz informacje o zobowiązaniach płaconych w terminie (informacje pozytywne). Jako jedyny BIG w Polsce udostępnia również przedsiębiorcom dane pochodzące z Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich. W ubiegłym roku z BIG InfoMonitor pobrano ponad 3 mln raportów na temat kondycji finansowej przedsiębiorców.

Jakie informacje zawiera Raport BIG o przedsiębiorcy?

 • W raporcie o przedsiębiorcy znajdziesz pozytywne i negatywne informacje gospodarcze, czyli: dane na temat długów oraz terminowo spłaconych zobowiązań. Dokument zawiera także:

 • informacje na temat wysokości długu/spłaconego zobowiązania,

 • dane wierzyciela (jeśli ich nie zastrzegł).

W ofercie abonamentowej w BIG InfoMonitor dostępny jest Raport o Firmie Rozszerzony. Taki dokument jest uzupełniony danymi z Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz Związku Banków Polskich. Aby pobrać takie dane z Biura, musisz jednak dysponować pisemnym upoważnieniem sprawdzanego podmiotu Zamawiając Raport Rozszerzony z BIG możesz go dodatkowo uzupełnić o dane z wywiadowni gospodarczej. Dostaniesz wówczas dane rejestrowe, wyniki finansowe (jeśli są dostępne), dane o powiązaniach kapitałowych i wiele innych ciekawych danych.

Analizując dane zawarte w Raporcie BIG, zyskasz kompleksowy obraz wiarygodności płatniczej potencjalnego kontrahenta. Będziesz mógł więc podejmować odpowiedzialne, przemyślane decyzje oparte na konkretnych argumentach. A to z pewnością przełoży się na zmniejszenie opóźnień płatniczych i poprawę kondycji twojego biznesu.


Masz pytania?
Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

Informacja o Administratorze danych, celu przetwarzania oraz przysługujących Państwu prawach. więcej...

Napisz do nas msp@big.pl

Zadzwoń (22) 486 56 91 pn-pt: 8:30 - 16:30

Oferta specjalna!

Wiosenny
Rabat
20%
na prowadzenie bezpiecznej firmy*

GRATIS Certyfikat
Firmy Wiarygodnej Finansowo

* Oferta rabatowa skierowana jest do nowych klientów

Sprawdź szczegóły