Logowanie do Systemu BIG.pl

zaloguj

Jeśli wolisz korzystać z poprzedniej wersji Systemu,
wejdź na stronę: https://system.infomonitor.pl/


Najczęściej zadawane pytania


Dla Konsumenta

 • Jak sprawdzić kto weryfikował mnie w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor?
  Należy zarejestrować BIGKonto w Systemie BIG.pl, potwierdzić swoją tożsamość zgodnie z instrukcją a następnie pobrać Raport z Rejestr Zapytań. (Zarejestruj się)
 • Czym właściwie jest BIG InfoMonitor S.A.
  Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor) przyjmuje, przechowuje oraz udostępnia informacje gospodarcze o zadłużeniu konsumentów i przedsiębiorców, a także ich terminowym wywiązywaniu się z zobowiązań. Jest również tym BIG-iem w Polsce, który udostępnia dane z baz: Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz Związku Banków Polskich (ZBP).
 • Co to jest Rejestr/Baza BIG InfoMonitor i Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor?
  Rejestr BIG InfoMonitor zawiera wszystkie informacje gospodarcze, które przyjmuje, przechowuje i udostępnia Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Natomiast Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor zawiera wyłącznie negatywne informacje gospodarcze i jest częścią Rejestru BIG InfoMonitor.
 • Czym jest informacja gospodarcza?
  Są to dane wierzyciela i podmiotu, którego dotyczy zobowiązanie oraz kwoty zobowiązania pieniężnego, które między nimi zaistniało. Wyróżniamy trzy rodzaje informacji gospodarczej: pozytywną i negatywną oraz informację o posłużeniu się podrobionym lub cudzym dokumentem.
 • Co to jest pozytywna informacja gospodarcza?
  Jest to informacja o terminowym wywiązywaniu się z zobowiązań finansowych. 
  Pomaga budować swoją pozytywną historię płatniczą.
 • Co to jest negatywna informacja gospodarcza?

  Jest to informacja o niespłaconym zobowiązaniu finansowym, którego termin wymagalności (przeterminowanie) wynosi co najmniej 30 dni oraz o danych wierzyciela i dłużnika.

 • Czy każdy może dopisać dłużnika?
  Jeżeli jesteś konsumentem i posiadasz: numer dokumentu tożsamości i PESEL/NIP dłużnika, tytuł wykonawczy z sądu potwierdzający,
  że Twoje roszczenie faktycznie istnieje, wówczas możesz dopisać swojego dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.
 • Co to jest tytuł wykonawczy?
  Tytuł wykonawczy to dokument sądowy nakazujący spłatę zobowiązań, opatrzony klauzulą wykonalności.
  Zobacz jak wygląda klauzula wykonalności.
 • Kim jest konsument?
  Konsument to osoba kupująca towar lub usługę oraz posiadająca na to dowód w postaci umowy/rachunku. Zgodnie z kodeksem cywilnym jest to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
  gospodarczą lub zawodową. Konsumentem jest więc osobą prywatną.
 • Kim jest wierzyciel?
  Wierzyciel to osoba/firma, która ma prawo domagać się spłaty zobowiązań od dłużnika (innej osoby lub firmy)
  na podstawie łączącej ich umowy.
 • Kim jest dłużnik?
  Dłużnik to osoba zobowiązana do spłaty długu na rzecz innej osoby/firmy (wierzyciela), na podstawie łączącej ich umowy.
 • Ile kosztuje wpisanie dłużnika do BIG?
  Jeśli w ciągu 14 dni od wysłania bezpłatnego „wezwania do zapłaty”, nie otrzymałeś zwrotu długu, możesz podpisać
  umowę z BIG InfoMonitor i wpisać dłużnika do Rejestru Dłużników BIG. Płacisz jednorazowo za wpisanie dłużnika.
  Koszt wpisu jest zgodny z cennikiem BIG InfoMonitor. Zobacz cennik.
 • Kiedy wymagana jest umowa z BIG InfoMonitor?
  Jeżeli chcesz wpisać dłużnika do Rejestru BIG jesteś zobowiązany podpisać umowę z BIG InfoMonitor (wymóg ustawowy). Podpisanie umowy, nie wiąże się z żadnymi kosztami. Jej celem jest potwierdzenie tożsamości klienta oraz umożliwienie korzystania z powyższej usługi.
 • Otrzymałem zwrot długu w ciągu 14 dni. Czy muszę zapłacić BIG InfoMonitor?
  Jeśli dłużnik zwrócił pieniądze w ciągu 14 dni od wysłania wezwania do zapłaty, nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów.
 • Dlaczego muszę czekać 14 dni po wysłaniu wezwania?
  14 dni to wymóg ustawowy. W wielu przypadkach dłużnik oddaje pieniądze w ciągu tych 14 dni z obawy przed wpisaniem go do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i związanych z tym problemów z bankami, firmami pożyczkowymi, telekomunikacyjnymi, ubezpieczeniowymi itp.
 • Co należy zrobić, jeśli dłużnik ureguluje zobowiązanie po wpisaniu go do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor?
  Wierzyciel ma ustawowy obowiązek usunięcia informacji gospodarczej z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor w terminie 14 dni od daty zaksięgowania na swoim rachunku całości zobowiązania. W przeciwnym razie grozi mu grzywna w wysokości 30 tys. zł.
  (zgodnie z art.47 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r.).
 • Nie mam numeru PESEL dłużnika. Co robić?
  Jeśli nie masz możliwości uzyskania numeru PESEL dłużnika, możesz wysłać wniosek o udostępnienie danych ze zbioru PESEL. Wniosek dostępny jest na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wejdź na stronę MSWiA i dowiedz się więcej.
 • Dostałem wezwanie do zapłaty od wierzyciela. Co robić?
  Najlepszym wyjściem z tej sytuacji jest spłata zadłużenia. Brak spłaty zadłużenia może skutkować, ograniczeniem możliwości swobodnego funkcjonowania na rynku konsumenckim do 6 lat lub prowadzenia działalności gospodarczej, nawet do 10 lat.

 • Dlaczego nie zostałem poinformowany o tym, że zostałem dopisany do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor?
  Wierzyciel nie ma obowiązku wysłania potwierdzenia o wpisie dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Natomiast jego ustawowym obowiązkiem jest dostarczenie (list polecony lub do rąk własnych) wezwania do zapłaty z informacją o zamiarze wpisu dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.
 • Dlaczego powinienem sprawdzić siebie?
  Raport o Sobie pozwala sprawdzić, czy Twoje dane widnieją w Rejestrze BIG InfoMonitor. Jeżeli zostałeś wpisany jako dłużnik, możesz nie otrzymać kredytu, pożyczki, telefonu komórkowego, Internetu itp. A tym samym będziesz postrzegany jako potencjalnie niewypłacalny/niewiarygodny klient. Na podstawie Raportu o Sobie możesz również sprawdzić, czy wierzyciel wywiązał się z obowiązku wpisania pozytywnej informacji gospodarczej, jeżeli przedłożyłeś mu stosowny wniosek. (patrz pkt. 4)
 • Czy sprawdzenie siebie jest bezpłatne?
  Tak. Raport o Sobie jest dostępny bezpłatnie raz na 6 miesięcy.
 • Czy można pobrać raport o osobie zmarłej?
  Nie. Raport o osobie zmarłej może pobrać jedynie podmiot uprawniony, zgodnie z art. 25 Ustawy o BIG.
 • Co to jest wezwanie do zapłaty?
  Jest to pismo ponaglające dłużnika do spłaty zobowiązania wobec wierzyciela, zawierające również informację o zamiarze przekazania danych dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Wezwanie do zapłaty powinno zostać wysłane na 14 dni przed przekazaniem informacji o zadłużeniu. Dokument musi być przekazany dłużnikowi za pomocą listu poleconego lub do rąk własnych. Blankiet wezwania do zapłaty jest dostępny bezpłatnie (pobierz tutaj).
 • Jak można podpisać umowę z BIG InfoMonitor?
  Tworząc swoje BIGKonto poprzez rejestrację na stronie system.BIG.pl.
  Po dokonaniu rejestracji, w zakładce Umowa i płatności należy dołączyć skan/zdjęcie dokumentu tożsamości zawierający imię i nazwisko, PESEL, serię i numer dokumentu, datę ważności dokumentu (pozostałe dane powinny zostać ukryte tak, aby nie było możliwe ich odczytanie).  
  Następnie należy wygenerować umowę, podpisać i przesłać pocztą w dwóch egzemplarzach do BIG InfoMonitor.
  Po weryfikacji dokumentów, BIG InfoMonitor prześle drogą mailową potwierdzenie rejestracji umowy.
 • Kiedy nie jest wymagana umowy z BIG InfoMonitor?
  Umowa nie jest wymagana w przypadku pobrania Raportu o Przedsiębiorcy, Raportu o Sobie, Raportu z Rejestru Zapytań, Raportu o Dokumencie. Aby móc skorzystać z pobierania Raportów należy stworzyć swoje BIGKonto oraz w procesie rejestracji dołączyć skan dokumentu tożsamości zawierający imię i nazwisko, PESEL, serię i numer dokumentu, datę ważności dokumentu (pozostałe dane powinny zostać ukryte tak, aby nie było możliwe ich odczytanie).
 • Jak sprawdzić czy nie zostałem dopisany do Rejestru BIG?
  Aby sprawdzić informację na swój temat w BIG InfoMonitor, należy pobrać Raport o Sobie. W tym celu zarejestruj się na stronie system.big.pl, wypełnij formularz i prześlij skan dokumentu tożsamości zawierający imię i nazwisko, PESEL, serię i numer dokumentu, datę ważności dokumentu (pozostałe dane powinny zostać ukryte tak, aby nie było możliwe ich odczytanie).
 • Jak złożyć reklamację odnośnie niesłusznego wpisu do Rejestru Dłuzników BIG InfoMonitor?

  Jeżeli kwestionujesz wpis na swój temat w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor przede wszystkim musisz posiadać numer Raportu o Sobie* Na jego podstawie reklamacja będzie przyjęta do realizacji. Prócz tego reklamacja powinna zawierać:

  • datę zgłoszenia
  • dane zgłaszającego: imię, nazwisko, pesel, adres korespondencyjny,

  opcjonalnie:

  • e-mail, na który będzie wysłana odpowiedź.
  • dane wierzyciela (podmiot, który przekazał informację do BIG InfoMonitor)

  Reklamacja może być złożona w postaci:

  • pisemnego listu dostarczonego osobiście lub drogą pocztową,
  • e- mail na adres: reklamacje@big.pl

  *aby pobrać bezpłatny Raport o Sobie zarejestruj się na system.big.pl/.

 • Dlaczego banki współpracują z BIG InfoMonitor S.A.?
  BIG InfoMonitor daje bankom i przedsiębiorcom wiedzę na temat rzetelności płatniczej potencjalnych kredytobiorców i kontrahentów. Dopisanie dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor sprawia, że zdecydowana większość dłużników spłaca swoje zaległe zobowiązania.
 • pokaż więcej...

Dla firmy

 • Czym zajmuje się BIG InfoMonitor?
  BIG InfoMonitor wymienia informacje gospodarcze pomiędzy bankami a wszystkimi sektorami gospodarki. Daje bankom i przedsiębiorcom wiedzę na temat wiarygodności płatniczej potencjalnych kredytobiorców i kontrahentów. Informacje uzyskane poprzez BIG InfoMonitor pomagają ograniczyć ryzyko finansowe prowadzonej działalności gospodarczej. Dopisanie nieterminowych płatników do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor sprawia, że zdecydowana większość dłużników spłaca swoje zaległe zobowiązania.
 • Co to jest Rejestr/Baza BIG InfoMonitor i Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor?
  Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor zawiera wszystkie informacje gospodarcze które przyjmuje, przechowuje i udostępnia Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Natomiast Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor zawiera wyłącznie negatywne informacje gospodarcze i jest częścią Rejestru BIG InfoMonitor.
 • Czym jest informacja gospodarcza?
  Są to dane dotyczące wierzyciela i podmiotu, którego dane zobowiązanie dotyczy oraz kwoty zobowiązania pieniężnego, które między nimi zaistniało. Wyróżniamy trzy rodzaje informacji gospodarczej: pozytywną i negatywną oraz informację o posłużeniu się podrobionym lub cudzym dokumentem.
 • Co to jest pozytywna informacja gospodarcza?
  Jest to informacja o terminowym wywiązywaniu się z zobowiązań finansowych danego podmiotu wobec wierzyciela.
  Pozwala ona na budowanie swojej pozytywnej historii płatniczej. więcej...
 • Co to jest negatywna informacja gospodarcza?
  Jest to informacja o niespłaconym zobowiązaniu finansowym, którego termin wymagalności (przeterminowanie) wynosi co najmniej 30 dni oraz o danych wierzyciela i dłużnika.
 • Dlaczego warto wybrać BIG InfoMonitor?
  BIG InfoMonitor jest tym BIG-iem w Polsce, który oprócz własnego Rejestru BIG InfoMonitor, umożliwia dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz Związku Banków Polskich (ZBP). Dzięki tym danym zapewnia szerszą wymianę informacji gospodarczych pomiędzy sektorem bankowym i przedsiębiorcami. Rocznie przekazujemy miliony raportów, do których nie ma dostępu żaden inny BIG.
 • W jaki sposób można podpisać umowę z BIG InfoMonitor?
  Przez Internet:
  • Logując się do swojego BIGKonta;
  • Jeśli nie posiada się BIGKonta należy zarejestrować się na stronie system.BIG.pl i postępować zgodnie z instrukcją.

  Następnie, należy wygenerować umowę, podpisać ją i przesłać pocztą w dwóch egzemplarzach do BIG InfoMonitor.
  Po weryfikacji dokumentów, BIG InfoMonitor drogą mailową prześle potwierdzenie aktywacji usług.
 • Czy istnieje możliwość stałej współpracy z BIG InfoMonitor?
  Tak. Istnieje możliwość stałej współpracy w ramach umowy abonamentowej z BIG InfoMonitor. Aby korzystać z pełnego pakietu produktów i usług oraz mieć możliwość wybrania rozwiązania dostosowanego do potrzeb Twojej firmy, zapoznaj się z cennikiem abonamentowym - kliknij tutaj.
 • Jakie są warunki wpisania pozytywnej informacji gospodarczej do Rejestru BIG InfoMonitor?
  Są dwie możliwości wpisania takiej informacji:
  • na wniosek podmiotu, którego dane zobowiązanie dotyczy (przy założeniu, że wierzyciel ma umowę z BIG InfoMonitor). Zobowiązanie to nie może być starsze niż 12 miesięcy,
  • z własnej woli wierzyciela, za zgodą podmiotu, którego to zobowiązanie dotyczy oraz w ciągu 14 dni od terminowego uregulowaniu zobowiązania.
 • Jakie są warunki wpisania dłużnika do Rejestru Dłużników w BIG InfoMonitor?
  Dane dłużnika można przekazać do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor 30 dni po dostarczeniu (list polecony lub do rąk własnych) do niego wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze dokonania wpisu do Rejestru Dłużników BIG. Przedsiębiorca może przekazać informację o zadłużeniu, wynikającą z określonego stosunku prawnego pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem (np. umowa, faktura) lub stwierdzoną tytułem wykonawczym.

  Warunki przekazywania informacji gospodarczych wynikających z określonego stosunku prawnego (najczęściej z umowy):

  • Jeżeli dłużnik jest konsumentem: zaległość na kwotę minimum 200 zł, od terminu zapłaty minęło
   przynajmniej 30 dni, a na minimum 30 dni przed wpisem zostało wysłane wezwanie do zapłaty.
  • Jeżeli dłużnik jest przedsiębiorcą: zaległość na kwotę minimum 500 zł, od terminu zapłaty minęło
   przynajmniej 30 dni, a minimum 30 dni przed wpisem zostało wysłane wezwanie do zapłaty.
  Warunki przekazywania informacji gospodarczych potwierdzonych tytułem wykonawczym:
  • Kwota i okres zaległości są bez znaczenia, zarówno w przypadku przedsiębiorców, jak i konsumentów. Należy jedynie pamiętać o wysłaniu wezwania do zapłaty 14 dni przed wpisem dłużnika do Rejestru Dłużników BIG.
 • Czy Przedsiębiorca musi posiadać tytuł wykonawczy, żeby wpisać dłużnika do Rejestru Dłużników BIG?
  Nie. Przedsiębiorca może, ale nie musi posiadać tytułu wykonawczego* potwierdzającego zobowiązanie. Taki obowiązek jest nałożony przez ustawę tylko na osoby fizyczne (konsumenta).

  * Jeśli przedsiębiorca posiada tytuł wykonawczy wpisuje dłużnika na innych warunkach (patrz pyt.'Czy firma może wpisać dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego?').


 • Czy firma może wpisać dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego?
  Tak. Posiadając tytuł wykonawczy, można przekazać dane dłużnika 14 dni po dostarczeniu (list polecony lub do rąk własnych) do niego wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania informacji gospodarczej do Rejestru Dłużników BIG.
  W tym przypadku kwota i okres zadłużenia nie mają znaczenia.
 • Czy można wpisać informację gospodarczą o przedawnionych zobowiązaniach?
  Tak. Przedawnienie nie zmienia faktu, że dług istnieje. Zatem także długi przedawnione mogą zostać dopisane do Rejestru Dłużników BIG, pod warunkiem, że kwota długu przekracza 200 zł - w przypadku zadłużenia osoby fizycznej (konsumenta) lub 500 zł – w przypadku przedsiębiorcy oraz zostało wysłane wezwania do zapłaty 30 dni przed dokonaniem wpisu (nie dotyczy tytułu wykonawczego).
 • Co należy zrobić jeśli zmieni się wysokość długu?
  Jeżeli dłużnik spłaci część swojego zobowiązania, należy zaktualizować (pomniejszyć o kwotę spłaty) informację gospodarczą w terminie do 14 dni. Jeżeli w ramach tej samej umowy dług wzrósł, nie trzeba wysyłać kolejnego wezwania do zapłaty – wystarczy zaktualizować informację gospodarczą dodając kwotę, o którą wzrósł dług.
 • Co należy zrobić jeśli dłużnik ureguluje zobowiązanie?
  Wierzyciel ma ustawowy obowiązek usunięcia informacji gospodarczej z Rejestru Dłużników BIG w terminie 14 dni od daty zaksięgowania na swoim rachunku całości zobowiązania. W przeciwnym razie grozi mu grzywna w wysokości 30 tys. zł 
  (zgodnie z art.47 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r.).
 • Czy po wypowiedzeniu/wygaśnięciu umowy informacje gospodarcze są nadal przechowywane w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor?
  Nie. Po zakończeniu umowy Biuro Informacji Gospodarczej ma obowiązek usunąć wszystkie informacje gospodarcze wprowadzone przez danego wierzyciela (klienta).
 • Czy można sprawdzić inną firmę w BIG InfoMonitor?
  Tak. Wystarczy pobrać Raport o Przedsiębiorcy, w którym znajdują się informacje gospodarcze pozytywne i/lub negatywne. Jeżeli ktoś dopisał danego przedsiębiorcę do Rejestru BIG InfoMonitor to w raporcie znajdą się informacje dotyczące tego kto i na jaką kwotę dokonał wpisu. W ten sposób można się upewnić, czy warto podjąć współpracę z danym przedsiębiorcą.

  Do sprawdzenia innej firmy nie jest wymagana umowa z BIG InfoMonitor S.A. Wymagane jest jedynie założenie BIGKonta oraz przesłanie skanów dokumentów rejestrowych firmy (CEIDG, KRS itp.) z klauzulą „za zgodność z oryginałem” opatrzoną czytelnym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy oraz skan bądź zdjęcie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób upoważnionych do reprezentowania Firmy zawierający imię i nazwisko, PESEL, serię i numer dokumentu, datę ważności dokumentu (pozostałe dane powinny zostać ukryte tak, aby nie było możliwe ich odczytanie) . Po weryfikacji dokumentów, BIG InfoMonitor prześle drogą mailową potwierdzenie aktywacji usługi.
 • Jakie informacje z BIK są udostępniane przez BIG InfoMonitor?
  BIG InfoMonitor udostępnia z bazy BIK tylko te informacje, które spełniają wymogi danych gospodarczych.
  • Na temat konsumentów są to aktualne informacje o zaległych zobowiązaniach opiewających na kwotę minimum 200 zł, gdy od terminu zapłaty minęło przynajmniej 30 dni.
  • Na temat przedsiębiorców są to aktualne informacje o zaległych zobowiązaniach opiewających na kwotę minimum 500 zł, gdy od terminu zapłaty minęło przynajmniej 30 dni.
 • Jakie informacje z ZBP są udostępniane przez BIG InfoMonitor?
  W wyniku przeszukania Systemu BANKOWY REJESTR można otrzymać informację, że klient figuruje, albo nie figuruje w bazie prowadzonej przez Związek Banków Polskich. Komunikat „Znaleziono zapis w bazie” oznacza, że z jakiegoś powodu bank (lub banki) przekazał negatywną informację na temat zobowiązań klienta.
 • Czy trzeba posiadać upoważnienie, żeby sprawdzić inną firmę?
  Można sprawdzić inną firmę bez pisemnej zgody podmiotu będącego przedmiotem zapytania w Rejestrze BIG InfoMonitor. Upoważnienie (w formie pisemnej) jest wymagane jedynie w przypadku, gdy chcemy uzyskać informacje o przedsiębiorcy, pochodzące z Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz Związku Banków Polskich (ZBP) (co jest możliwe za pośrednictwem BIG InfoMonitor).
  Zgoda na przeszukanie baz jest terminowa i ważna przez 60 dni.
 • Czy firma może sprawdzić siebie?
  Tak. Przedsiębiorca może sprawdzić, czy jego firma została dopisana do Rejestru BIG InfoMonitor. W tym celu należy założyć BIGKonto, przesłać skany dokumentów rejestrowych firmy (CEIDG, KRS itp.) z klauzulą „za zgodność z oryginałem” opatrzoną czytelnym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy oraz skan bądź zdjęciedokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób uprawnionych do reprezentowania firmy zawierający imię i nazwisko, PESEL, serię i numer dokumentu, datę ważności dokumentu (pozostałe dane powinny zostać ukryte tak, aby nie było możliwe ich odczytanie). Po weryfikacji dokumentów, BIG InfoMonitor prześle drogą mailową potwierdzenie aktywacji usługi.
 • Jakie dokumenty są potrzebne do sprawdzenia swojej firmy?

  Kopie następujących dokumentów firmowych:

  • Własna działalność gospodarcza - wydruk z ewidencji gospodarczej (CEIDG), dokument potwierdzający nadanie NIP spółki (nie jest wymagane, jeżeli wydruk z CEIDG zawiera NIP Klienta), dokument potwierdzający przyznanie REGON (nie jest wymagany, jeżeli wydruk z CEDIG zawiera REGON Klienta), skan bądź zdjęcie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób uprawnionych do reprezentowania firmy zawierający imię i nazwisko, PESEL, serię i numer dokumentu, datę ważności dokumentu (pozostałe dane powinny zostać ukryte tak, aby nie było możliwe ich odczytanie).
  • Spółka cywilna – wydruk z ewidencji gospodarczej (CEIDG) dotyczące spółki i każdego ze wspólników, dokument potwierdzający nadanie NIP spółki (nie jest wymagane, jeżeli wydruk z CEIDG zawiera NIP spółki), dokument potwierdzający przyznanie REGON (nie jest wymagany, jeżeli wydruk z CEDIG zawiera REGON spółki), umowa spółki cywilnej oraz skan bądź zdjęcie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób uprawnionych do reprezentowania firmy zawierający imię i nazwisko, PESEL, serię i numer dokumentu, datę ważności dokumentu (pozostałe dane powinny zostać ukryte tak, aby nie było możliwe ich odczytanie).
  • Inna spółka – potwierdzenie wpisu spółki do KRS, dokument potwierdzający przyznanie NIP (nie jest wymagane,
   jeżeli wydruk ze strony KRS zawiera NIP klienta), dokument potwierdzający REGON (nie jest wymagane, jeżeli wydruk ze strony KRS zawiera REGON Klienta), oraz skan bądź zdjęcie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób uprawnionych do reprezentowania firmy zawierający imię i nazwisko, PESEL, serię i numer dokumentu, datę ważności dokumentu (pozostałe dane powinny zostać ukryte tak, aby nie było możliwe ich odczytanie).
  • Jeśli umowę podpisuje pełnomocnik, wymagane jest załączenie skanu lub zdjęcia jego dokumentu tożsamości zawierającego imię i nazwisko, PESEL, serię i numer dokumentu, datę ważności dokumentu (pozostałe dane powinny zostać ukryte tak, aby nie było możliwe ich odczytanie).
  Użytkownikiem BIGKonta w Serwisie BIG.pl może być osoba, która figuruje w dokumentach rejestrowych firmy albo osoba, która ma upoważnienie do reprezentowania firmy przed BIG InfoMonitor, wystawione przez osobę figurującą w dokumentach rejestrowych.
 • Czy aby sprawdzić swoją firmę trzeba zawierać umowę z BIG InfoMonitor?
  Nie. Aby sprawdzić swoją firmę należy zarejestrować się w Systemie BIG.pl i pobrać Raport o Sobie (Raport o Twojej firmie). Pamiętaj, że w procesie rejestracji będzie Ci potrzebny skan dokumentów rejestrowych firmy (CEIDG, KRS,itp.) opatrzony klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz czytelnym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy oraz skan bądź zdjęciedokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób uprawnionych do reprezentowania firmy zawierający imię i nazwisko, PESEL, serię i numer dokumentu, datę ważności dokumentu (pozostałe dane powinny zostać ukryte tak, aby nie było możliwe ich odczytanie).
 • Gdzie jest cennik?
  • Chcesz korzystać z pełnego pakietu produktów i usług? Zapoznaj się z cennikiem usług abonamentowych i wybierz rozwiązanie odpowiednie dla Twojej firmy - kliknij tutaj.
  • Chcesz jednorazowo skorzystać z usługi BIG InfoMonitor? Zapoznaj się z cennikiem usług detalicznych (pre-paid) - kliknij tutaj.
 • Co to jest monitorowanie?
  Jest to funkcjonalność w Systemie BIG.pl, która informuje o każdej zmianie w Rejestrze BIG InfoMonitor, dotyczącej wprowadzanych informacji gospodarczych o przedsiębiorcy zgłoszonym do monitorowania, bądź o pobranych na jego temat raportach. Informacje te pozwalają na bieżące kontrolowanie sytuacji danego przedsiębiorcy w Rejestrze BIG InfoMonitor.
 • Na czym polega monitorowanie własnej firmy?
  Jest to funkcjonalność w Systemie BIG.pl, która informuje o każdej zmianie w Rejestrze BIG InfoMonitor, dotyczące Twojej firmy. Jeśli nastąpi jakaś zmiana w tym rejestrze to zostanie wysłany komunikat e-mail do osoby upoważnionej do obierania takich informacji.
 • Jak zamówić wysyłkę powiadomienia o wpisie dłużnika realizowaną przez BIG InfoMonitor?
  Jeżeli nie zaznaczyli Państwo takiej opcji przy podpisywaniu Umowy z BIG InfoMonitor, to podczas wpisywania informacji gospodarczej w Systemie BIG.pl należy zaznaczyć opcję ”Zamów wysłanie powiadomienia o powstaniu wpisu”.
  Mogą również Państwo przesłać zgłoszenie na e-mail: opiekun@big.pl. W zgłoszeniu musi znaleźć się informacja jakiej informacji gospodarczej dotyczy zlecenie, jakim listem ma być wysłane (polecony, zwykły) oraz akceptacja kosztu takiej usługi.
 • Jak złożyć reklamację?

  Jeżeli kwestionujesz wpis na temat swojej firmy w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor, przede wszystkim musisz posiadać numer Raportu o Sobie* Na jego podstawie reklamacja będzie przyjęta do realizacji. Prócz tego reklamacja powinna zawierać:

  • datę zgłoszenia;
  • dane zgłaszającego: nazwa firmy, NIP, adres korespondencyjny;
  • opcjonalnie e-mail, na który będzie wysłana odpowiedź;
  • dane wierzyciela (podmiot, który przekazał informację do BIG InfoMonitor). 

  Reklamacja może być złożona w postaci:

  • pisma dostarczonego osobiście lub drogą pocztową,
  • e - mail na adres: reklamacje@big.pl

  *jeżeli masz umowę abonamentową z BIG InfoMonitor to Raport o Sobie możesz pobrać bezpłatnie za pomocą BIGKonta, wybierając funkcję „Sprawdź swoja Firmę”. Jeżeli takiej umowy nie posiadasz możesz skorzystać z pojedynczych usług. W tym celu zarejestruj BIGKonto w Systemie BIG.pl, wypełnij formularz i postępuj zgodnie z instrukcją. (Cennik usług pojedynczych)

 • Czy potrzebuję upoważnienia aby sprawdzić konsumenta przez BIG InfoMonitor?
  Tak. Aby móc pobrać Raport o Konsumencie, musisz posiadać jego pisemną zgodę (upoważnienie) na przeszukanie baz dostępnych przez BIG InfoMonitor. Taka zgoda może dotyczyć przeszukania jednej, dwóch lub wszystkich baz (Rejestr BIG InfoMonitor, bazy BIK i ZBP) dostępnych przez BIG InfoMonitor.
 • Czy muszę powiadamiać dłużnika o wpisie do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor?
  Nie. Wysłanie powiadomienia o wpisie do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor jest dobrowolne.
 • Jak sprawdzić kto weryfikował mnie w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor?
  Jeżeli chcesz sprawdzić kto w ciągu ostatnich 12 miesięcy pytał o Twoją firmę wystarczy, że pobierzesz Raport z Rejestru Zapytań.
  Jeśli posiadasz umowę abonamentową taki raport pobierasz bezpłatnie. Jako pojedyncza usługa koszt pobrania takiego raportu jest zgodny z cennikiem (Cennik usług pojedynczych)
 • Po jakim czasie od spłaty należności należy usunąć informację gospodarczą?
  Wierzyciel powinien usunąć informację gospodarczą w terminie 14 dni od daty zaksięgowania na swoim rachunku całości zobowiązania. W przeciwnym razie grozi mu grzywna w wysokości 30 tys. zł (zgodnie z art.47 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r.).
 • pokaż więcej...

Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo

 • Po co mojej firmie Certyfikat?

  Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo to dokument potwierdzający solidność i rzetelność finansową firmy na podstawie weryfikacji
  w kilku bazach danych (Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor, baz Biura Informacji Kredytowej (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP)).

  Jest to jedyny tego typu dokument na rynku Polskim, który weryfikuje firmę w kilku bazach.

  Według badań* z 2013r, 92% przedsiębiorców w Polsce potwierdza, że udokumentowana wiarygodność finansowa przyszłego lub obecnego kontrahenta ma wpływ na podjęcie lub kontynuowanie współpracy z daną firmą.


  *Badania przeprowadzone przez Quality Watch Sp. z o.o. w sierpniu 2013r.

 • Gdzie mogę wykorzystać Certyfikat?

  Dzięki Certyfikatowi Firmy Wiarygodnej Finansowo przede wszystkim potwierdzasz swoją wiarygodność finansową. A tym samym możesz zyskać przewagę w działaniach handlowych, zdobyć lepsze kontrakty – Twoja firma już „na starcie” będzie postrzegana jako solidna i wypłacalna. Będziesz postrzegany jako godny zaufania przedsiębiorca.

  Twoją wiarygodność finansową będzie mógł zweryfikować każdy, 24h/7 dni w tygodniu.

 • Kto honoruje Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo?

  Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo honorują przede wszystkim inne firmy wiarygodne finansowo. Z Certyfikatem tworzysz pozytywny wizerunek swojej firmy – Twoi kontrahenci i klienci dostaną sygnał, że w biznesie kierujesz się zasadami fair play.

  Certyfikat honorowany jest również przez firmy i instytucje partnerskie Programu (banki, korporacje m.in. telekomy) – oznacza to m.in. lepsze warunki współpracy.

 • Jak uzyskać Certyfikat?

  Zarejestruj BIGKonto w Systemie BIG.pl, wejdź w Ustawienia profilu a następnie w zakładkę Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo i postępuj zgodnie z instrukcją.

 • Jakie są kryteria uzyskania Certyfikatu?

  Aby uzyskać Certyfikat, należy spełnić następujące kryteria:

  • Kryterium historii działalności - Certyfikat wydawany jest firmie działającej na rynku minimum 6 miesięcy.
  • Kryterium bieżącej wiarygodności płatniczej firmy - warunkiem spełnienia kryterium jest brak odnotowanych zaległości firmy
   w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz w bazie BIK i Systemie BANKOWY REJESTR ZBP.
  • Kryterium bieżącej wiarygodności płatniczej właściciela – dodatkowym kryterium dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą
   jest brak zaległości konsumenckich odnotowanych w Rejestrze Dłużników BIG oraz bazie BIK i Systemie BANKOWY REJESTR ZBP.
  • Zaświadczenie o braku zaległości w ZUS i US dla średnich i dużych firm.
 • Jaki jest koszt uczestnictwa w Programie Firma Wiarygodna Finansowo?

  Koszt Certyfikatu Firma Wiarygodna Finansowo to 69 zł miesięcznie. 

  Aby uzyskać Certyfikat dla Twojej Firmy skontaktuj się z naszym konsultantem: sprzedaz@infomonitor.pl. • Zalegam z opłatami u innych kontrahentów – co z moim Certyfikatem?

  Jeśli jakiś przedsiębiorca wpisze informację o zaległym zadłużeniu Twojej firmy do Rejestru Dłużników BIG, to Certyfikat zostanie zablokowany do czasu uregulowania przez Ciebie płatności.  

  Do tego momentu, podczas sprawdzania Twojej firmy w Serwisie BIG.pl system wyświetli komunikat: 

   „Firma o podanym NIP nie posiada aktualnego Certyfikatu, możliwe przyczyny:

  • firma o podanym NIP nie posiada ważnego Certyfikatu;
  • firma o podanym NIP nie spełnia kryteriów Programu Firma Wiarygodna Finansowo."

 • Jak mogę sprawdzić czy jakaś firma ma Certyfikat?

   Są trzy możliwości sprawdzenia czy inna firma uzyskała Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, poprzez:

   • www.BIG.pl/certyfikat, wpisując w ‘okienko akcji’ NIP weryfikowanego przedsiębiorcy;
   • baner Firma Wiarygodna Finansowo zamieszczony na stronie www Uczestnika bądź Partnera Programu;
   • wpisanie w wyszukiwarkę internetową adresu: www.big.pl/certyfikat/NIP, gdzie NIP jest numerem NIP sprawdzanego przedsiębiorcy.
  W efekcie na stronie przeglądarki pojawi się wizytówka firmy z możliwością sprawdzenia ważności i autentyczności Certyfikatu. 
 • Ile kosztuje sprawdzenie czy inna firma posiada Certyfikat?
  Sprawdzenie Certyfikatu innej firmy jest BEZPŁATNE.
 • Czy ponoszę jakieś dodatkowe koszty, gdy ktoś sprawdza ważność mojego Certyfikatu?

  Nie. W ramach umowy z BIG InfoMonitor, wszyscy zainteresowani mogą wielokrotnie sprawdzać ważność Twojego Certyfikatu.

 • Podobno firma, którą sprawdzam posiada Certyfikat, ale System go nie wyświetla.

  Jeśli System nie wyświetli wizytówki z aktualnym Certyfikatem, oznacza to, że:

  • firma o podanym NIP nie uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo;
  • firma o podanym NIP nie posiada aktualnego Certyfikatu.

 • Co oznacza, że NIP jest nieprawidłowy?

  Jeśli podczas sprawdzania firmy w serwisie BIG.pl otrzymałeś komunikat „Podano nieprawidłowy NIP”,
  sprawdź czy poniższe kryteria są poprawne:

  • kolejność cyfr;
  • liczba cyfr (prawidłowy NIP ma 10 cyfr);
  • zgodność z NIP’em firmy, którą sprawdzasz.
 • pokaż więcej...

Masz pytania?

zadzwoń na infolinię

22 486 56 56

Infolinia czynna:

pon-pt8:00 - 17:00
sob-nienieczynna.

albo

InfoDług

raport o zaległych zobowiązaniach konsumentów

Raport BIG

wskaźnik bezpieczeństwa działalności gospodarczej

Czat z konsultantem

Witam
W czym mogę pomóc?Serwisy internetowe Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (dalej: „BIG InfoMonitor”) wykorzystują pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania, okresu ich przechowywania, łączenia z innymi danymi posiadanymi przez BIG InfoMonitor, zmiany ustawień plików cookie oraz ich usuwania z przeglądarki internetowej, znajdują się w Informacji o plikach cookie. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza potwierdzenie zapoznania się z powyższymi informacjami i zgodę na wykorzystywanie plików cookies m.in. w celu jak najlepszego dopasowania prezentowanych treści do potrzeb użytkowników, w celach marketingowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez BIG InfoMonitor oraz dokonywania analiz, które pozwalają udoskonalać produkty i usługi oferowane przez BIG InfoMonitor. Akceptuję

Czat
z radcą prawnym

Witam
W czym mogę pomóc?

Rozpocznij czat

Czat z konsultantem

Witam
W czym mogę pomóc?

Rozpocznij czat

Wypełnij formularz

a nasz doradca
skontaktuje się z Tobą


Wypełnij formularz

Masz pytania?

zadzwoń na infolinię

22 486 56 56

Infolinia czynna:

pon-pt8:00 - 17:00
sob-nienieczynna.

Pobierz dane na telefon

22 486 56 56

InfoDług

raport o zaległych zobowiązaniach konsumentów

Pobierz

Raporty BIG

kondycja finansowa kluczowych branż
polskiej gospodarki

Pobierz