Tematy pomocy

Dla firm

 • Czym zajmuje się BIG InfoMonitor?

  BIG InfoMonitor udostępnia informacje gospodarcze (czyli informacje o zadłużeniu osób i firm oraz informacje o terminowych płatnościach) podmiotom z wszystkich sektorów gospodarki. Umożliwia przedsiębiorcom, w tym bankom, weryfikację wiarygodności płatniczej potencjalnych kontrahentów i kredytobiorców. Pomaga ograniczyć ryzyko finansowe prowadzonej działalności gospodarczej oraz odzyskać należności. Prowadzi Rejestr Dłużników, czyli otwartą platformę, na którą po spełnieniu określonych w ustawie warunków, można wpisać swojego dłużnika.

 • Co to jest Ustawa o BIG

  Kwestie związane z funkcjonowaniem rejestrów dłużników są uregulowane w Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z 9 kwietnia 2010 r. Dzięki temu dłużnika można wpisać do rejestru jedynie po spełnieniu określonych warunków. Konieczność respektowania określonych wymogów prawnych ogranicza nadużycia takie jak choćby chęć wpisania kogoś do rejestru dłużników z czystej złośliwości.

 • Czym jest tzw. negatywna informacja gospodarcza?

  Tzw. negatywna informacja gospodarcza to informacja o niespłaconym w terminie 30 dni od jego wymagalności zobowiązaniu finansowym, czyli innymi słowy informacja o długu, zawierająca dane dłużnika i wierzyciela, przekazana przez wierzyciela do BIG InfoMonitor na podstawie art. 15 lub 16 Ustawy o BIG.

 • Czym jest tzw. pozytywna informacja gospodarcza?

  Tzw. pozytywna informacja gospodarcza to informacja o zobowiązaniu, które zostało uregulowane. Dotyczy terminowej spłaty zobowiązania (tzn. bez opóźnień lub z opóźnieniem poniżej 30 dni) np. opłacone faktury, rachunki telefoniczne, czynsz itp. Pomaga budować pozytywną historię płatniczą. Więcej w Ustawie o BIG: art. 18.

 • Dlaczego warto wybrać BIG InfoMonitor?

  BIG InfoMonitor jest jedynym BIG-iem w Polsce, który oprócz własnego Rejestru umożliwia dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz Związku Banków Polskich (ZBP). Dzięki tym danym zapewnia szerszą wymianę informacji pomiędzy sektorem bankowym i przedsiębiorcami. Łącząc informacje gospodarcze z danymi kredytowymi daje pełniejszy obraz kondycji finansowej potencjalnego kontrahenta.

 • Czy firma może sprawdzić siebie w BIG?

  Tak. Przedsiębiorca może sprawdzić, jakie informacje na jego temat znajdują się w Rejestrze BIG InfoMonitor. W tym celu powinieneś zarejestrować się na stronie system.big.pl, przesłać skany dokumentów rejestrowych firmy (CEIDG, KRS itp.) z klauzulą „za zgodność z oryginałem” opatrzoną czytelnym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy oraz skan bądź zdjęcie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób uprawnionych do reprezentowania firmy zawierający imię i nazwisko, PESEL, serię i numer dokumentu, datę ważności dokumentu (pozostałe dane powinny zostać ukryte tak, aby nie było możliwe ich odczytanie). Po pozytywnej weryfikacji dokumentów, BIG InfoMonitor przesyła drogą mailową potwierdzenie aktywacji usługi. Do sprawdzenia siebie zawarcie umowy o udostępnianie informacji gospodarczych nie jest konieczne. Sprawdź cennik BIG InfoMonitor

 • Jak sprawdzić, kto weryfikował moją firmę w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor?

  Weryfikacja informacji na temat podmiotów, które składały zapytania o przedsiębiorcę, możliwa jest poprzez pobranie Raportu z Rejestru Zapytań. By pobrać raport, należy zarejestrować konto w BIG InfoMonitor i postępować w taki sam sposób, jak opisano przy pytaniu „Czy firma może sprawdzić siebie?”

 • Jakie dokumenty są niezbędne do sprawdzenia swojej firmy?

  Aby sprawdzić dane swojej firmy w Rejestrze BIG InfoMonitor, należy najpierw zarejestrować konto w Systemie BIG.pl - BIGKonto. Do rejestracji BIGKonta potrzebne będą kopie następujących dokumentów firmowych:

  • Jednoosobowa działalność gospodarcza - wydruk z ewidencji gospodarczej (CEIDG), dokument potwierdzający nadanie NIP spółce (nie jest wymagany, jeżeli wydruk z CEIDG zawiera NIP), dokument potwierdzający przyznanie REGON (nie jest wymagany, jeżeli wydruk z CEDIG zawiera REGON), skan bądź zdjęcie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób uprawnionych do reprezentowania firmy zawierający imię i nazwisko, PESEL, serię i numer dokumentu, datę ważności dokumentu (pozostałe dane powinny zostać ukryte tak, aby nie było możliwe ich odczytanie).

  • Spółka cywilna – wydruk z ewidencji gospodarczej (CEIDG) dotyczące spółki i każdego ze wspólników, dokument potwierdzający nadanie NIP spółki (nie jest wymagany, jeżeli wydruk z CEIDG zawiera NIP spółki), dokument potwierdzający przyznanie REGON (nie jest wymagany, jeżeli wydruk z CEDIG zawiera REGON spółki), umowa spółki cywilnej oraz skan bądź zdjęcie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób uprawnionych do reprezentowania firmy zawierający imię i nazwisko, PESEL, serię i numer dokumentu, datę ważności dokumentu (pozostałe dane powinny zostać ukryte tak, aby nie było możliwe ich odczytanie).

  • Spółka prawa handlowego – potwierdzenie wpisu spółki do KRS, dokument potwierdzający przyznanie NIP (nie jest wymagany, jeżeli wydruk ze strony KRS zawiera NIP), dokument potwierdzający REGON (nie jest wymagany, jeżeli wydruk ze strony KRS zawiera REGON), oraz skan bądź zdjęcie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób uprawnionych do reprezentowania firmy zawierający imię i nazwisko, PESEL, serię i numer dokumentu, datę ważności dokumentu (pozostałe dane powinny zostać ukryte tak, aby nie było możliwe ich odczytanie).

  • Jeśli umowę podpisuje pełnomocnik, wymagane jest załączenie skanu lub zdjęcia pełnomocnictwa oraz dokumentu tożsamości pełnomocnika, zawierającego imię i nazwisko, PESEL, serię i numer dokumentu, datę ważności dokumentu (pozostałe dane powinny zostać ukryte tak, aby nie było możliwe ich odczytanie).
  Użytkownikiem BIGKonta w Systemie BIG.pl może być osoba, która figuruje w dokumentach rejestrowych firmy albo osoba, która ma upoważnienie do reprezentowania firmy przed BIG InfoMonitor, wystawione przez osobę figurującą w dokumentach rejestrowych.

 • Czy firma może sprawdzić inną firmę w BIG InfoMonitor?

  Tak, poprzez pobranie Raportu o Przedsiębiorcy.

  Do sprawdzenia innej firmy nie jest wymagana umowa z BIG InfoMonitor. Wymagane jest jedynie założenie BIGKonta oraz przesłanie skanów dokumentów rejestrowych firmy (CEIDG, KRS itp.) z klauzulą „za zgodność z oryginałem” opatrzoną czytelnym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy oraz skan bądź zdjęcie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób upoważnionych do reprezentowania Firmy zawierający imię i nazwisko, PESEL, serię i numer dokumentu, datę ważności dokumentu (pozostałe dane powinny zostać ukryte tak, aby nie było możliwe ich odczytanie) . Po weryfikacji dokumentów, BIG InfoMonitor prześle drogą mailową potwierdzenie aktywacji usługi. Sprawdź cennik usług BIG InfoMonitor.

 • Czy trzeba posiadać upoważnienie, żeby sprawdzić inną firmę w BIG?

  Nie. W przypadku sprawdzenia innej firmy wyłącznie w BIG InfoMonitor zgoda nie jest wymagana.

 • Czy trzeba posiadać upoważnienie, żeby sprawdzić inną firmę w BIK-u i ZBP

  Tak. Upoważnienie w formie pisemnej jest wymagane w przypadku pobierania informacji o przedsiębiorcy, pochodzących z Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz Związku Banków Polskich (ZBP). Pobranie takiego raportu jest dostępne za pośrednictwem BIG InfoMonitor jedynie w ofercie abonamentowej.

 • Jakie informacje zawiera Raport o Przedsiębiorcy?

  W Raporcie o Przedsiębiorcy z BIG InfoMonitor znajdują się informacje gospodarcze pozytywne i/lub negatywne. Jeżeli ktoś dopisał danego przedsiębiorcę do Rejestru BIG InfoMonitor, to w raporcie znajdą się informacje dotyczące tego, kto i na jaką kwotę dokonał wpisu, chyba, że wierzyciel zdecyduje się zastrzec swoje dane, wówczas w raporcie nie będzie widać, kto wpisał dłużnika. W ten sposób można się upewnić, czy warto podjąć współpracę z danym przedsiębiorcą. W ofercie abonamentowej dostępny jest Raport o przedsiębiorcy uzupełniony danymi z Biura Informacji kredytowej (BIK) oraz Związku Banków Polskich. Aby to zrobić, należy posiadać pisemne upoważnienie podmiotu sprawdzanego.

 • Czy można sprawdzić konsumenta w BIG InfoMonitor?

  Tak. Przedsiębiorca posiadający umowę abonamentową z BIGInfoMonitor może sprawdzić konsumenta w BIG InfoMonitor. Aby to zrobić, musi posiadać upoważnienie osoby sprawdzanej. Zgodnie z ustawą o BIG upoważnienie może być pisemne, ale może być także zawarte w e-mailu lub nagranej rozmowie telefonicznej. Niezależnie od formy udzielenia, upoważnienie jest ważne 60 dni i po tym okresie nie można już pobrać raportu. Warto wiedzieć, że konsument nie może sprawdzić innego konsumenta.

 • Czy trzeba posiadać upoważnienie, aby sprawdzić dane konsumenta w BIG InfoMonitor?

  Tak. W przypadku pobrania Raportu o Konsumencie zawierającego dane wyłącznie z BIG InfoMonitor wymagane jest uzyskanie zgody konsumenta. Zgoda może zostać wyrażona w formie umożliwiającej weryfikację jej udzielenia (pisemne, w formie e-maila, nagranej rozmowy telefonicznej) i jest ważna 60 dni.

 • Czy można sprawdzić dane konsumenta w BIK?

  Tak, ale wymagane jest do tego pisemne upoważnienie tego konsumenta. Pobranie danych o konsumencie z Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz Związku Banków Polskich (ZBP) jest możliwe za pośrednictwem BIG InfoMonitor w ofercie abonamentowej.


 • Jakie dane z BIK są udostępniane przez BIG InfoMonitor?

  BIG InfoMonitor udostępnia z bazy BIK tylko następujące dane:

  • na temat konsumentów: aktualne informacje o zaległych zobowiązaniach, opiewających na kwotę minimum 200 zł, gdy od terminu zapłaty minęło przynajmniej 60 dni.

  • na temat przedsiębiorców: aktualne informacje o zaległych zobowiązaniach opiewających na kwotę minimum 500 zł, gdy od terminu zapłaty minęło przynajmniej 60 dni.

 • Czy istnieje możliwość stałej współpracy z BIG InfoMonitor?

  Tak. Stała współpraca możliwa jest po zawarciu umowy abonamentowej z BIG InfoMonitor. Aby korzystać z pełnego pakietu produktów i usług oraz mieć możliwość wybrania rozwiązania dostosowanego do potrzeb Twojej firmy, zapoznaj się z cennikiem abonamentowym - kliknij tutaj. Następnie wypełnij formularz zamieszczony na stronie i poczekaj na kontakt naszego doradcy.

 • W jaki sposób można podpisać umowę pre-paid z BIG InfoMonitor?

  W celu wygenerowania umowy wystarczy zalogować się do swojego BIGKonta. Jeśli nie posiada się BIGKonta, należy zarejestrować się na stronie system.BIG.pl i postępować zgodnie z instrukcją. Następnie, należy wygenerować umowę, podpisać ją i przesłać pocztą w dwóch egzemplarzach do BIG InfoMonitor.
  Po weryfikacji dokumentów, BIG InfoMonitor prześle drogą mailową potwierdzenie rejestracji umowy, a podpisany obustronnie egzemplarz wyśle pocztą tradycyjną.

 • Co to jest monitorowanie kontrahenta?

  Monitorowanie to usługa BIG InfoMonitor umożliwiająca stałą obserwację wskazanego przedsiębiorcy lub przedsiębiorców w Rejestrze BIG InfoMonitor. W ramach monitorowania klient otrzymuje na podany adres e-mail powiadomienie o dodaniu lub usunięciu informacji gospodarczej na temat wskazanego przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, a także o zwiększeniu lub zmniejszeniu kwoty zadłużenia bądź o pobraniu raportu. Usługa monitorowania nie dotyczy konsumentów.

 • Czy firma musi posiadać tytuł wykonawczy, żeby wpisać dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor?

  Nie. Przedsiębiorca może, ale nie musi posiadać tytułu wykonawczego potwierdzającego zobowiązanie. Przedsiębiorca posiadający tytuł wykonawczy, przekazuje informacje gospodarcze na temat innego przedsiębiorcy lub konsumenta na podstawie art. 16 Ustawy o BIG. W tym przypadku kwota zadłużenia oraz data jego powstania nie mają znaczenia, a dokonanie wpisu możliwe jest po upływie 14 dni od wysłania do dłużnika wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania informacji gospodarczej do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor listem poleconym.

 • Jakie są warunki wpisania dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, jeśli nie posiadamy tytułu wykonawczego?

  Informację gospodarczą o dłużniku można przekazać do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor na podstawie art. 14 i 15 Ustawy o BIG. Warunki przekazywania informacji gospodarczych wynikających z określonego stosunku prawnego (najczęściej z umowy):

  • Jeżeli dłużnik jest konsumentem: zaległość na kwotę minimum 200 zł, od terminu zapłaty minęło przynajmniej 30 dni, a na minimum miesiąc przed wpisem zostało wysłane wezwanie do zapłaty listem poleconym.

  • Jeżeli dłużnik jest przedsiębiorcą: zaległość na kwotę minimum 500 zł, od terminu zapłaty minęło przynajmniej 30 dni, a minimum miesiąc przed wpisem zostało wysłane wezwanie do zapłaty listem poleconym.

  W obu przypadkach warunkiem dokonania wpisu dłużnika do Rejestru Dłużników jest podpisana umowa z BIG InfoMonitor.

 • Nasza firma nie posiada numeru PESEL dłużnika. Co robić?

  Numer PESEL dłużnika można uzyskać składając wniosek o udostępnienie danych ze zbioru meldunkowego w urzędzie gminy właściwej dla dłużnika.

 • Jakie elementy musi zawierać wezwanie do zapłaty, aby firma mogła przekazać informację gospodarczą do BIG InfoMonitor?

  Aby wierzyciel mógł przekazać informację gospodarczą do BIG InfoMonitor, wezwanie do zapłaty musi zawierać informację o zamiarze przekazania danych dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, a także nazwę oraz adres siedziby BIG InfoMonitor.

  Wezwanie musi również zawierać pouczenie o możliwości zgłoszenia sprzeciwu do wierzyciela wobec zamiaru przekazania informacji gospodarczej do BIG InfoMonitor oraz o niestosowaniu sprzeciwu z art. 21 RODO. Nie dotyczy to zobowiązań wynikających z tytułów wykonawczych.

  Wezwanie do zapłaty musi zostać wysłane do dłużnika listem poleconym lub doręczone do rąk własnych.

 • Czy wysłanie powiadomienia do dłużnika o dokonanym wpisie do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor jest obligatoryjne?

  Nie. Wysłanie powiadomienia o wpisie do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor jest dobrowolne, ale wysłanie takiego powiadomienia może zwiększyć prawdopodobieństwo odzyskania należności Powiadomienie o wpisie jest sygnałem, że wierzyciel jest zdeterminowany, by odzyskać należność.

 • Co należy zrobić, jeśli zmieni się wysokość długu?

  W przypadku zmniejszenia kwoty zadłużenia obowiązkiem wierzyciela jest aktualizacja informacji gospodarczej niezwłocznie i nie później niż do 14 dnia od daty zaksięgowania na swoim rachunku całości zobowiązania (pomniejszenie o kwotę spłaty).

  W przypadku zwiększenia kwoty zadłużenia wierzyciel ma prawo aktualizacji informacji gospodarczej (powiększa ją o kwotę, o którą wzrósł dług). Nie ma przy tym obowiązku wysyłania kolejnego wezwania do zapłaty.

 • Co należy zrobić, jeśli dłużnik ureguluje zobowiązanie w całości?

  Wierzyciel ma ustawowy obowiązek usunięcia informacji gospodarczej z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor niezwłocznie, nie później niż do 14 dnia od daty zaksięgowania na swoim rachunku całości zobowiązania. W przypadku niespełnienia tego obowiązku grozi mu kara w wysokości do 30 tys. zł.

 • Czy po wypowiedzeniu/wygaśnięciu umowy moje informacje o dłużnikach są nadal przechowywane w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor?

  Nie. Po zakończeniu umowy BIG InfoMonitor ma obowiązek usunąć wszystkie informacje gospodarcze wprowadzone przez danego wierzyciela (klienta). Wraz z zakończeniem umowy dodani przez Ciebie dłużnicy zostaną usunięci i potencjalni kontrahenci nie dowiedzą się o zaległościach wobec Twojej firmy.

 • Dług kwestionowany

  Dług, z którym nie zgadza się dłużnik, w zakresie jego istnienia lub wysokości. Więcej w Ustawie o BIG: art. 15a i art. 30a.

 • Dług przedawniony

  Dług, który wierzyciel uznał za przedawniony przed przekazaniem informacji gospodarczej lub dług, wobec którego dłużnik wniósł zarzut przedawnienia. Więcej w Ustawie o BIG: art. 15 a.

Dla konsumentów

 • Czym zajmuje się BIG InfoMonitor S.A.?

  BIG InfoMonitor udostępnia informacje gospodarcze (czyli informacje o zadłużeniu osób i firm oraz informacje pozytywne, czyli o terminowo realizowanych płatnościach) podmiotom z wszystkich sektorów gospodarki. Umożliwia przedsiębiorcom, w tym bankom, weryfikację wiarygodności płatniczej potencjalnych kontrahentów i kredytobiorców. Pomaga ograniczyć ryzyko finansowe prowadzonej działalności gospodarczej oraz odzyskać należności. Prowadzi Rejestr Dłużników, czyli otwartą platformę, na którą po spełnieniu określonych w ustawie warunków, można wpisać swojego dłużnika.

 • Jakie informacje znajdują się w Raporcie o Sobie dla konsumentów?

  Raport o Sobie pozwala sprawdzić, jakie dane na Twój temat widnieją w Rejestrze BIG InfoMonitor. Jeżeli zostałeś wpisany jako dłużnik, możesz nie otrzymać kredytu, pożyczki, telefonu komórkowego, Internetu itp., a tym samym będziesz postrzegany jako potencjalnie niewypłacalny/niewiarygodny klient.

 • Jak sprawdzić, czy nie zostałem dopisany do Rejestru BIG InfoMonitor?

  Aby sprawdzić informację na swój temat w BIG InfoMonitor, należy pobrać Raport o Sobie. W tym celu powinieneś zarejestrować się na stronie system.big.pl, wypełnić formularz i przesłać skan dokumentu tożsamości zawierający imię i nazwisko, PESEL, serię i numer dokumentu, datę ważności dokumentu (pozostałe dane powinny zostać ukryte tak, aby nie było możliwe ich odczytanie).

 • Jak sprawdzić, czy ktoś mnie sprawdzał w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor?

  Weryfikacja informacji na temat podmiotów, które składały zapytania o konsumenta, możliwa jest poprzez pobranie Raportu z Rejestru Zapytań. Sposób postępowania znajduje się w odpowiedzi na pytanie „Jak sprawdzić czy nie zostałem dopisany do Rejestru BIG InfoMonitor?”.

 • Czy sprawdzenie siebie jest bezpłatne?

  Tak. Raport o Sobie oraz Raport z Rejestru Zapytań są dostępne bezpłatnie raz na 6 miesięcy. Cena pojedynczego raportu pobieranego częściej niż raz na 6 miesięcy dostępna jest w cenniku usług pojedynczych w zakładce Oferta (w sekcji dla konsumentów).

 • Czy mogę pobrać raport o osobie zmarłej?

  Nie. Raport o osobie zmarłej może pobrać jedynie podmiot uprawniony (np. sąd, komornik, komendant główny policji), zgodnie z art. 25 Ustawy o BIG.

 • Co to jest wezwanie do zapłaty?

  Wezwanie do zapłaty to pismo wzywające dłużnika do spłaty zobowiązania wobec wierzyciela.

 • Jakie elementy musi zawierać wezwanie do zapłaty, aby konsument mógł przekazać informację gospodarczą do BIG InfoMonitor?

  Aby wierzyciel mógł przekazać informację gospodarczą do BIG InfoMonitor, wezwanie do zapłaty musi zawierać informację o zamiarze przekazania danych dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, a także nazwę oraz adres siedziby BIG InfoMonitor.

  Wezwanie musi również zawierać pouczenie o możliwości zgłoszenia sprzeciwu do wierzyciela wobec zamiaru przekazania informacji gospodarczej do BIG InfoMonitor oraz o niestosowaniu sprzeciwu z art. 21 RODO. Nie dotyczy to zobowiązań wynikających z tytułów wykonawczych.

  Wezwanie do zapłaty musi zostać wysłane do dłużnika listem poleconym lub doręczone do rąk własnych.

 • Dlaczego nie zostałem poinformowany o tym, że zostałem dopisany do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor?

  Wierzyciel nie ma obowiązku wysłania potwierdzenia o wpisie dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Jedynym ustawowym obowiązkiem jest wysłanie wezwania do zapłaty listem poleconym lub dostarczenie do rąk własnych z informacją o zamiarze wpisu do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

 • Dostałem wezwanie do zapłaty od wierzyciela. Co robić?

  Najlepszym wyjściem z tej sytuacji jest jak najszybsza spłata zadłużenia. Osoba figurująca w Rejestrze Dłużników może mieć trudności w uzyskaniu kredytu, pożyczki, sprzętu na raty, leasingu czy innych usług. Jeśli otrzymałeś wezwanie do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze wpisania Cię do Rejestru Dłużników prowadzonego przez BIG InfoMonitor, powinieneś jak najszybciej spłacić dług. Jeśli nie zgadzasz się z istnieniem długu, możesz złożyć do wierzyciela sprzeciw wobec zamiaru wpisania Twoich danych do BIG-u.

 • Czym jest negatywna informacja gospodarcza?

  Tzw. negatywna informacja gospodarcza to informacja o niespłaconym w terminie 30 dni od jego wymagalności zobowiązaniu finansowym, czyli innymi słowy informacja o długu, zawierająca dane dłużnika i wierzyciela, przekazana przez wierzyciela do BIG InfoMonitor na podstawie art. 15 lub 16 Ustawy o BIG.

 • Czym jest pozytywna informacja gospodarcza?

  Tzw. pozytywna informacja gospodarcza to informacja o zobowiązaniu, które zostało uregulowane. Dotyczy terminowej spłaty zobowiązania (tzn. bez opóźnień lub z opóźnieniem poniżej 30 dni) np. opłacone faktury, rachunki telefoniczne, czynsz itp. Pomaga budować pozytywną historię płatniczą. Więcej w Ustawie o BIG: art. 18.

 • Czy osoba fizyczna (konsument) może wpisać dłużnika do rejestru dłużników?

  Osoba fizyczna może wpisać dłużnika wyłącznie w przypadku, jeżeli posiada tytuł wykonawczy.

 • Co to jest tytuł wykonawczy?

  Tytuł wykonawczy to m.in orzeczenie sądu opatrzone klauzulą wykonalności.

 • Czy jako konsument muszę wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty przed dokonaniem wpisu do Rejestru BIG InfoMonitor?

  Tak. Wezwanie musi zawierać informację o zamiarze przekazania danych dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, wraz z podaniem nazwy oraz adresu siedziby BIG InfoMonitor.

  Wezwanie do zapłaty musi zostać wysłane do dłużnika listem poleconym lub doręczone do rąk własnych najpóźniej na 14 dni przed dopisaniem do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Wzór wezwania do zapłaty jest dostępny bezpłatnie (pobierz tutaj).

 • Dlaczego jako konsument muszę czekać 14 dni od wysłania wezwania, aby dokonać wpisu do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor?

  14 dni to wymóg ustawowy wynikający z art. 16 Ustawy o BIG. W wielu przypadkach dłużnik oddaje pieniądze w ciągu tych 14 dni z obawy przed wynikającymi z wpisania do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor niedogodnościami.

 • Ile kosztuje wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor?

  Koszt wpisu określony jest w cenniku BIG InfoMonitor. Zobacz cennik.

 • Nie mam numeru PESEL dłużnika. Co robić?

  Numer PESEL dłużnika można uzyskać składając wniosek o udostępnienie danych ze zbioru meldunkowego w urzędzie gminy właściwej dla dłużnika.

 • Czy muszę podpisać umowę z BIG InfoMonitor żeby wpisać dłużnika do rejestru?

  Wpis dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wymaga podpisania z BIG InfoMonitor umowy w formie pisemnej (wymóg ustawowy). Samo podpisanie umowy, nie wiąże się z żadnymi kosztami, będziesz jednak musiał zapłacić za poszczególne usługi w tym za dokonanie wpisu do Rejestru. Zobacz cennik.

 • W jaki sposób mogę zawrzeć umowę z BIG InfoMonitor?

  W celu zawarcia umowy z BIG InfoMonitor niezbędne jest dokonanie rejestracji na stronie system.big.pl. Następnie w zakładce Umowa i płatności należy dołączyć skan/zdjęcia dokumentu tożsamości zawierającego imię i nazwisko, PESEL, serię i numer dokumentu, datę ważności dokumentu (pozostałe dane powinny zostać ukryte tak, aby nie było możliwe ich odczytanie).
  W kolejnym kroku należy wygenerować umowę, podpisać i przesłać pocztą do BIG InfoMonitor.
  Po pozytywnej weryfikacji dokumentów, BIG InfoMonitor prześle drogą mailową potwierdzenie rejestracji umowy a podpisany obustronnie egzemplarz wyśle pocztą tradycyjną.

 • W jakim przypadku nie jest wymagane zawarcie umowy z BIG InfoMonitor?

  Zawarcie umowy nie jest wymagane w przypadku chęci pobrania Raportu o Przedsiębiorcy, Raportu o Sobie oraz Raportu z Rejestru Zapytań. Aby móc skorzystać z powyższych usług należy dokonać rejestracji na stronie system.big.pl.

 • Co należy zrobić, jeśli dłużnik ureguluje zobowiązanie po wpisaniu go do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor?

  Wierzyciel ma ustawowy obowiązek usunięcia informacji gospodarczej z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty, nie później niż w terminie 14 dni od daty zaksięgowania na swoim rachunku całości zobowiązania. W przypadku niespełnienia tego obowiązku grozi mu kara w wysokości do 30 tys. zł.

 • Dług kwestionowany

  Dług, z którym nie zgadza się dłużnik, w zakresie jego istnienia lub wysokości. Więcej w Ustawie o BIG: art. 15a i art. 30a.

 • Dług przedawniony

  Dług, który wierzyciel uznał za przedawniony przed przekazaniem informacji gospodarczej lub dług, wobec którego dłużnik wniósł zarzut przedawnienia. Więcej w Ustawie o BIG: art. 15 a.

Certyfikat

 • Kto może uzyskać Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo?

  Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców, którym zależy na potwierdzeniu rzetelności w regulowaniu zobowiązań.

 • Jakie są kryteria uzyskania Certyfikatu?

  Aby uzyskać Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo należy spełnić następujące kryteria:

  • funkcjonowanie od minimum 6 miesięcy;

  • brak odnotowanych zaległości firmy w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz w bazie BIK i Systemie BANKOWY REJESTR ZBP;

  • w przypadku osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą - brak odnotowanych zaległości konsumenckich w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazie BIK i Systemie BANKOWY REJESTR ZBP.

  • Dodatkowo przedstawiciel BIG InfoMonitor może poprosić o okazanie zaświadczenia o braku zaległości płatniczych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Urzędu Skarbowego (US).

  Aby uzyskać Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, wypełnij formularz kontaktowy, a nasz Doradca oddzwoni do Ciebie i przekaże szczegóły.

 • Zalegam z opłatami u innych kontrahentów – co z moim Certyfikatem?

  Jeśli jakiś przedsiębiorca wpisze informację o zaległym zadłużeniu Twojej firmy do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, to Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo zostanie zablokowany do czasu uregulowania przez Ciebie płatności.  

  Do tego momentu, podczas sprawdzania Twojej firmy w Serwisie www.BIG.pl, system wyświetli komunikat: 

  Firma o podanym NIP nie posiada aktualnego Certyfikatu, możliwe przyczyny:

  • firma o podanym NIP nie posiada ważnego Certyfikatu;

  • firma o podanym NIP nie spełnia kryteriów Programu Firma Wiarygodna Finansowo."


 • Jak mogę sprawdzić, czy firma ma Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo?

  Są trzy możliwości sprawdzenia, czy inna firma uzyskała Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo:

  • na stronie www.big.pl/certyfikat poprzez wpisanie w ‘okienko akcji’ NIP weryfikowanego przedsiębiorcy;

  • kliknięcie w baner Firma Wiarygodna Finansowo zamieszczony na stronie Uczestnika bądź Partnera Programu;

  • wpisanie w wyszukiwarkę internetową adresu: www.big.pl/certyfikat/NIP, gdzie NIP jest numerem NIP sprawdzanego przedsiębiorcy.

  W efekcie w przeglądarce powinna pojawi

  się wizytówka firmy z możliwością sprawdzenia ważności i autentyczności Certyfikatu Firmy Wiarygodnej Finansowo. 

 • Ile kosztuje sprawdzenie, czy inna firma posiada Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo?

  Sprawdzenie Certyfikatu Firmy Wiarygodnej Finansowo innej firmy jest BEZPŁATNE.

 • Czy ponoszę jakieś dodatkowe koszty, gdy ktoś sprawdza ważność mojego Certyfikatu Firmy Wiarygodnej Finansowo?

  Nie. W ramach umowy z BIG InfoMonitor wszyscy zainteresowani mogą wielokrotnie sprawdzać ważność Twojego Certyfikatu bezpłatnie.

 • Jakie materiały marketingowe związane z Certyfikatem mogę otrzymać?

  Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo oraz pakiet materiałów z nim związanych można uzyskać zarówno w wersji offline, jak i online.

  Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo – offline

  Uczestnicy Programu Firma Wiarygodna Finansowo otrzymują tzw. pakiet powitalny, w którym znajduje się m.in. Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo w formie wydruku w ramce. Dokument można wyeksponować w widocznym miejscu biura.

  Dodatkowo, pakiet offline zawiera również zestaw naklejek z logo Firma Wiarygodna Finansowo w różnych formatach. Naklejki mogą być wykorzystywane m.in. jako informacja na drzwi, samochód, kasę fiskalną itp. Jest to doskonały materiał promocyjny.


  Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo – online

  Materiały online można pobrać z panelu klienta w Systemie BIG.pl.

  W skład pakietu online wchodzą m.in.:

  • baner Programu Firma Wiarygodna Finansowo do zamieszczenia na stronie www klienta;

  • tapeta na pulpit komputera z logotypem Firma Wiarygodna Finansowo;

  • logo Programu Firma Wiarygodna Finansowo (rozszerzenia jpg, png, tif, ai) o rozdzielczości 72 i 300 dpi;

  • wzory naklejek z symbolem Programu Firma Wiarygodna Finansowo;

  • szablon papieru firmowego z miejscem na logo i adres firmy uczestniczącej w Programie;

  • stopkę e-mail z miejscem na logo i adres firmy.

 • Czym jest Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo?

  Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo potwierdza wiarygodność finansową przedsiębiorcy w oparciu o dane z baz danych:

  • Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor,

  • baza Biura Informacji Kredytowej

  • dane z Systemu BANKOWY REJESTR Związku Banków Polskich.

  Jest poświadczeniem, że w danym momencie w wymienionych powyżej bazach nie ma żadnych negatywnych informacji o danym przedsiębiorcy. Można założyć, że firmy posiadające Certyfikat terminowo regulują swoje zobowiązania i są godnymi zaufania partnerami w biznesie. Certyfikat może pomóc przedsiębiorcom w podjęciu decyzji o nawiązaniu bądź kontynuowaniu współpracy z daną firmą.

 • Co odróżnia Certyfikat FWF od innych certyfikatów?

  Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo jako jedyny na rynku zapewnia potwierdzenie wiarygodności finansowej w bazach danych BIG InfoMonitor, BIK i ZBP w czasie rzeczywistym. Zaletą Certyfikatu wydawanego przez BIG InfoMonitor jest łatwość jego sprawdzenia. Wystarczy znać NIP firmy, którą chcemy zweryfikować, oraz dostęp do Internetu, aby przekonać się czy dane przedsiębiorstwo posiada ważny i aktualny Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo. Inne firmy wydające tego typu certyfikaty często generują trudne do zapamiętania numery, co sprawia, że sprawdzenie certyfikatu staje się żmudne i czasochłonne.

 • Gdzie mogę wykorzystać Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo?

  Dzięki Certyfikatowi Firmy Wiarygodnej Finansowo możesz zyskać przewagę konkurencyjną przez potwierdzenie swojej wiarygodności finansowej w oczach kontrahentów. Przedsiębiorcy, którzy posiadają Certyfikat, chwalą się nim na swoich stronach internetowych, zawieszają go w ramce w swoich siedzibach, dzięki czemu dają znać innym, że kwestia wiarygodności finansowej jest dla nich ważna.

 • Kto może uzyskać Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo?

  Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców, którym zależy na potwierdzeniu rzetelności w regulowaniu zobowiązań.

Noworoczna Oferta

Mocny start w nowy rok!
Noworoczna Oferta
dla firm

pakiet
usług od
199
159
zł/mies.

aktywacja
400
100

W ramach pakietu otrzymasz:

 • 15 Raportów o Firmie/Konsumencie
 • 15 firm w ramach monitorowania
 • Pieczęć prewencyjną na Twoje faktury
 • Bez limitu wpiszesz wszystkich dłużników do rejestru

A dodatkowo:

 • 3 wezwania do zapłaty z BIG

gratis Alerty BIK

Sprawdź szczegóły