Dla konsumentów

 • Czym zajmuje się BIG InfoMonitor S.A.?

  BIG InfoMonitor udostępnia informacje gospodarcze (czyli informacje o zadłużeniu osób i firm oraz informacje pozytywne, czyli o terminowo realizowanych płatnościach) podmiotom z wszystkich sektorów gospodarki. Umożliwia przedsiębiorcom, w tym bankom, weryfikację wiarygodności płatniczej potencjalnych kontrahentów i kredytobiorców. Pomaga ograniczyć ryzyko finansowe prowadzonej działalności gospodarczej oraz odzyskać należności. Prowadzi Rejestr Dłużników, czyli otwartą platformę, na którą po spełnieniu określonych w ustawie warunków, można wpisać swojego dłużnika.

 • Jakie informacje znajdują się w Raporcie o Sobie dla konsumentów?

  Raport o Sobie pozwala sprawdzić, jakie dane na Twój temat widnieją w Rejestrze BIG InfoMonitor. Jeżeli zostałeś wpisany jako dłużnik, możesz nie otrzymać kredytu, pożyczki, telefonu komórkowego, Internetu itp., a tym samym będziesz postrzegany jako potencjalnie niewypłacalny/niewiarygodny klient.

 • Jak sprawdzić, czy nie zostałem dopisany do Rejestru BIG InfoMonitor?

  Aby sprawdzić informację na swój temat w BIG InfoMonitor, należy pobrać Raport o Sobie. W tym celu powinieneś zarejestrować się na stronie system.big.pl, wypełnić formularz i przesłać skan dokumentu tożsamości zawierający imię i nazwisko, PESEL, serię i numer dokumentu, datę ważności dokumentu (pozostałe dane powinny zostać ukryte tak, aby nie było możliwe ich odczytanie).

 • Jak sprawdzić, czy ktoś mnie sprawdzał w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor?

  Weryfikacja informacji na temat podmiotów, które składały zapytania o konsumenta, możliwa jest poprzez pobranie Raportu z Rejestru Zapytań. Sposób postępowania znajduje się w odpowiedzi na pytanie „Jak sprawdzić czy nie zostałem dopisany do Rejestru BIG InfoMonitor?”.

 • Czy sprawdzenie siebie jest bezpłatne?

  Tak. Raport o Sobie oraz Raport z Rejestru Zapytań są dostępne bezpłatnie raz na 6 miesięcy. Cena pojedynczego raportu pobieranego częściej niż raz na 6 miesięcy dostępna jest w cenniku usług pojedynczych w zakładce Oferta (w sekcji dla konsumentów).

 • Czy mogę pobrać raport o osobie zmarłej?

  Nie. Raport o osobie zmarłej może pobrać jedynie podmiot uprawniony (np. sąd, komornik, komendant główny policji), zgodnie z art. 25 Ustawy o BIG.

 • Co to jest wezwanie do zapłaty?

  Wezwanie do zapłaty to pismo wzywające dłużnika do spłaty zobowiązania wobec wierzyciela.

 • Jakie elementy musi zawierać wezwanie do zapłaty, aby konsument mógł przekazać informację gospodarczą do BIG InfoMonitor?

  Aby wierzyciel mógł przekazać informację gospodarczą do BIG InfoMonitor, wezwanie do zapłaty musi zawierać informację o zamiarze przekazania danych dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, a także nazwę oraz adres siedziby BIG InfoMonitor.

  Wezwanie musi również zawierać pouczenie o możliwości zgłoszenia sprzeciwu do wierzyciela wobec zamiaru przekazania informacji gospodarczej do BIG InfoMonitor oraz o niestosowaniu sprzeciwu z art. 21 RODO. Nie dotyczy to zobowiązań wynikających z tytułów wykonawczych.

  Wezwanie do zapłaty musi zostać wysłane do dłużnika listem poleconym lub doręczone do rąk własnych.

 • Dlaczego nie zostałem poinformowany o tym, że zostałem dopisany do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor?

  Wierzyciel nie ma obowiązku wysłania potwierdzenia o wpisie dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Jedynym ustawowym obowiązkiem jest wysłanie wezwania do zapłaty listem poleconym lub dostarczenie do rąk własnych z informacją o zamiarze wpisu do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

 • Dostałem wezwanie do zapłaty od wierzyciela. Co robić?

  Najlepszym wyjściem z tej sytuacji jest jak najszybsza spłata zadłużenia. Osoba figurująca w Rejestrze Dłużników może mieć trudności w uzyskaniu kredytu, pożyczki, sprzętu na raty, leasingu czy innych usług. Jeśli otrzymałeś wezwanie do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze wpisania Cię do Rejestru Dłużników prowadzonego przez BIG InfoMonitor, powinieneś jak najszybciej spłacić dług. Jeśli nie zgadzasz się z istnieniem długu, możesz złożyć do wierzyciela sprzeciw wobec zamiaru wpisania Twoich danych do BIG-u.

 • Czym jest negatywna informacja gospodarcza?

  Tzw. negatywna informacja gospodarcza to informacja o niespłaconym w terminie 30 dni od jego wymagalności zobowiązaniu finansowym, czyli innymi słowy informacja o długu, zawierająca dane dłużnika i wierzyciela, przekazana przez wierzyciela do BIG InfoMonitor na podstawie art. 15 lub 16 Ustawy o BIG.

 • Czym jest pozytywna informacja gospodarcza?

  Tzw. pozytywna informacja gospodarcza to informacja o zobowiązaniu, które zostało uregulowane. Dotyczy terminowej spłaty zobowiązania (tzn. bez opóźnień lub z opóźnieniem poniżej 30 dni) np. opłacone faktury, rachunki telefoniczne, czynsz itp. Pomaga budować pozytywną historię płatniczą. Więcej w Ustawie o BIG: art. 18.

 • Czy osoba fizyczna (konsument) może wpisać dłużnika do rejestru dłużników?

  Osoba fizyczna może wpisać dłużnika wyłącznie w przypadku, jeżeli posiada tytuł wykonawczy.

 • Co to jest tytuł wykonawczy?

  Tytuł wykonawczy to m.in orzeczenie sądu opatrzone klauzulą wykonalności.

 • Czy jako konsument muszę wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty przed dokonaniem wpisu do Rejestru BIG InfoMonitor?

  Tak. Wezwanie musi zawierać informację o zamiarze przekazania danych dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, wraz z podaniem nazwy oraz adresu siedziby BIG InfoMonitor.

  Wezwanie do zapłaty musi zostać wysłane do dłużnika listem poleconym lub doręczone do rąk własnych najpóźniej na 14 dni przed dopisaniem do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Wzór wezwania do zapłaty jest dostępny bezpłatnie (pobierz tutaj).

 • Dlaczego jako konsument muszę czekać 14 dni od wysłania wezwania, aby dokonać wpisu do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor?

  14 dni to wymóg ustawowy wynikający z art. 16 Ustawy o BIG. W wielu przypadkach dłużnik oddaje pieniądze w ciągu tych 14 dni z obawy przed wynikającymi z wpisania do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor niedogodnościami.

 • Ile kosztuje wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor?

  Koszt wpisu określony jest w cenniku BIG InfoMonitor. Zobacz cennik.

 • Nie mam numeru PESEL dłużnika. Co robić?

  Numer PESEL dłużnika można uzyskać składając wniosek o udostępnienie danych ze zbioru meldunkowego w urzędzie gminy właściwej dla dłużnika.

 • Czy muszę podpisać umowę z BIG InfoMonitor żeby wpisać dłużnika do rejestru?

  Wpis dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wymaga podpisania z BIG InfoMonitor umowy w formie pisemnej (wymóg ustawowy). Samo podpisanie umowy, nie wiąże się z żadnymi kosztami, będziesz jednak musiał zapłacić za poszczególne usługi w tym za dokonanie wpisu do Rejestru. Zobacz cennik.

 • W jaki sposób mogę zawrzeć umowę z BIG InfoMonitor?

  W celu zawarcia umowy z BIG InfoMonitor niezbędne jest dokonanie rejestracji na stronie system.big.pl. Następnie w zakładce Umowa i płatności należy dołączyć skan/zdjęcia dokumentu tożsamości zawierającego imię i nazwisko, PESEL, serię i numer dokumentu, datę ważności dokumentu (pozostałe dane powinny zostać ukryte tak, aby nie było możliwe ich odczytanie).
  W kolejnym kroku należy wygenerować umowę, podpisać i przesłać pocztą do BIG InfoMonitor.
  Po pozytywnej weryfikacji dokumentów, BIG InfoMonitor prześle drogą mailową potwierdzenie rejestracji umowy a podpisany obustronnie egzemplarz wyśle pocztą tradycyjną.

 • W jakim przypadku nie jest wymagane zawarcie umowy z BIG InfoMonitor?

  Zawarcie umowy nie jest wymagane w przypadku chęci pobrania Raportu o Przedsiębiorcy, Raportu o Sobie oraz Raportu z Rejestru Zapytań. Aby móc skorzystać z powyższych usług należy dokonać rejestracji na stronie system.big.pl.

 • Co należy zrobić, jeśli dłużnik ureguluje zobowiązanie po wpisaniu go do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor?

  Wierzyciel ma ustawowy obowiązek usunięcia informacji gospodarczej z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty, nie później niż w terminie 14 dni od daty zaksięgowania na swoim rachunku całości zobowiązania. W przypadku niespełnienia tego obowiązku grozi mu kara w wysokości do 30 tys. zł.

 • Dług kwestionowany

  Dług, z którym nie zgadza się dłużnik, w zakresie jego istnienia lub wysokości. Więcej w Ustawie o BIG: art. 15a i art. 30a.

 • Dług przedawniony

  Dług, który wierzyciel uznał za przedawniony przed przekazaniem informacji gospodarczej lub dług, wobec którego dłużnik wniósł zarzut przedawnienia. Więcej w Ustawie o BIG: art. 15 a.

Oferta specjalna!

Wątpisz w uczciwość kontrahenta? SPRAWDŹ GO!

Zyskasz pewność, że Twój kontrahent jest wypłacalny.

Pobierz Raport o kontrahencie

i sprawdź, czy jest zadłużony

Włącz monitoring kontrahentów,

dzięki czemu dowiesz się, że przestali płacić innym

Używaj pieczęci prewencyjnej,

aby kontrahent wiedział, że wpiszesz go do rejestru dłużników, jeśli ci nie zapłaci

  NOWOŚĆ!

 • Wskaźnik ryzyka MŚP!

  Rzucisz okiem i już wiesz, czy kontrahent jest wart zaufania

Już od 99zł za pakiet usług

Sprawdź szczegóły