Niewypłacone wynagrodzenie - Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie od byłego pracodawcy?

Oceń artykuł:
4/5

2023-01-27

Spis treści

 1. Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie od pracodawcy — 4 kroki, które warto wykonać
 2. Złóż skargę do Państwowej Inspekcji Pracy
 3. Wnioskuj o wypłatę zaległego wynagrodzenia w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 4. Złóż pozew do sądu pracy
 5. Wpisz dane pracodawcy do rejestru dłużników BIG InfoMonitor

Mimo kolejnych próśb i gróźb były pracodawca wciąż nie wypłacił Ci należnego wynagrodzenia? W artykule wyjaśnimy, co możesz zrobić, aby dochodzić swoich praw i skutecznie odzyska pieniądze.

Zgodnie z art. 94 Kodeksu pracy jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia. Niestety, na skutek pandemii, szalejącej inflacji i wszechobecnych podwyżek, które spowodowały pogorszenie sytuacji finansowej wielu polskich firm, coraz więcej pracowników zmaga się z problemem nieterminowych wypłat. Co możesz zrobić w przypadku niewypłaconego wynagrodzenia?

Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie od pracodawcy — 4 kroki, które warto wykonać

Termin wypłaty wynagrodzenia minął, a pieniędzy wciąż nie ma na Twoim koncie? Jeśli były lub aktualny pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia, nie czekaj. Im później weźmiesz sprawy w swoje ręce, tym trudniej Ci będzie odzyskać pieniądze za wykonaną pracę.

Oto 4 kroki, które warto wykonać:

1. Złóż skargę do Państwowej Inspekcji Pracy

Pierwszym krokiem, jaki warto wykonać, aby odzyskać niewypłacone wynagrodzenie za pracę powinno być złożenie skargi do Państwowe Inspekcji Pracy. Jak to zrobić?

Skargę możesz złożyć:

 • pisemnie - wysyłać dokument na adres korespondencyjny PIP;
 • w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza na stronie https://www.pip.gov.pl/pl/kontakt);
 • faksem;
 • ustnie, w każdej jednostce organizacyjnej PIP.

Aby dokument został rozpatrzony, powinien zawierać następujące informacje:

 • Twoje imię i nazwisko;
 • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i mieszkania);
 • przedmiot sprawy, której dotyczy skarga.

Jakie konsekwencje mogą dotknąć nieuczciwego pracodawcę?

Konsekwencją złożenia skargi do Państwowej Inspekcji Pracy może być kontrola pracodawcy i konieczność złożenia wyjaśnień. Jeśli w toku procesu okaże się, że szef rzeczywiście złamał przepisy, inspektor PIP:

nakaże pracodawcy niezwłoczną wypłatę zaległego wynagrodzenia i ewentualnych świadczeń dodatkowych;

może nałożyć na pracodawcę mandat karny;

może skierować sprawę do właściwego sądu pracy.

Jeśli obawiasz się, że złożenie skargi na byłego lub aktualnego pracodawcę może negatywnie się na Tobie odbić — możesz porzucić swoje obawy. Choć złożenie skargi wymaga podania danych osobowych, PIP zapewnia pełną anonimowość osobom, które je składają (chyba że wyrażą one pisemną zgodę na ujawnienie informacji, że kontrola jest przeprowadzona w związku ze złożoną przez nich skargą).

2. Wnioskuj o wypłatę zaległego wynagrodzenia w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Jedną z najważniejszych funkcji Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest wypłata wynagrodzenia pracownikom w przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez pracodawców. Świadczenie z FGŚP można otrzymać jednak wyłącznie w przypadku niewypłacalności pracodawcy. Jeśli Twój były pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia właśnie w tego powodu, możesz rozpocząć starania o zwrot pieniędzy po upływie miesiąca ogłoszenia niewypłacalności pracodawcy. Wniosek o wypłatę świadczenia z FGŚP możesz złożyć marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy. Należy dołączyć do niego:

 • kopię świadectwa pracy lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu potwierdzającego okres zatrudnienia;
 • zaświadczenie od pracodawcy, które potwierdzi łączną kwotę niezaspokojonych roszczeń pracowniczych z wyszczególnieniem kwot oraz tytułów wypłat z okresów niewypłacenia tych świadczeń, podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu pracodawcy;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego kwoty przysługujących należności;
 • inne dowody, które pozwolą ustalić uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie.


Prawo do wnioskowania o świadczenia z FGŚW mają nie tylko osoby, dla których formą zatrudnienia była umowa o pracę, ale także te wykonujące obowiązki na podstawie umowy zlecenia.

3. Złóż pozew do sądu pracy

Kolejnym krokiem na drodze do odzyskania zaległego wynagrodzenia powinno być złożenie pozwu o zapłatę do sądu pracy: właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby pracodawcy albo dla miejsca wykonywania pracy. Jeśli wartość roszczenia nie przekracza 75 000 zł, właściwym do rozstrzygnięcia spawy będzie sąd rejonowy, jeśli jest wyższa — sąd okręgowy. Wzór pozwu znajdziesz na stronie właściwego sądu. Pozew mogą złożyć zarówno osoby, które wciąż pracują u danego pracodawcy, jak i te, których stosunek pracy już się zakończył. Jeśli wartość sporu wynosi mniej niż 50 000 zł, pracownik wnoszący powództwo jest zwolniony z kosztów sądowych. Jeśli wartość sporu jest wyższa, zarówno on, jak i pracodawca będą musieli pokryć koszty dodatkowe: po 5% wartości sporu.

Co ważne, przedmiotem pozwu do sądu pracy może być nie tylko wypłata zaległych świadczeń, ale także odszkodowania za niewypłacone wynagrodzenie.

Aby roszczenie o odszkodowanie okazało się zasadne, niezbędne będzie spełnienie kilku warunków. Jakich?

 1. Musisz wykazać, że w związku z brakiem wypłaty wynagrodzenia poniosłeś szkodę.
 2. Brak wypłaty wynagrodzenia musi być następstwem okoliczności, za które pracodawca jest odpowiedzialny.
 3. Pomiędzy szkodą a brakiem wypłaty wynagrodzenia musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy.

4. Wpisz dane pracodawcy do rejestru dłużników BIG InfoMonitor

Jeśli sąd uzna zasadność Twoich roszczeń, wyda tytuł egzekucyjny i opatrzy go klauzulą wykonalności, możesz wpisać dane pracodawcy do rejestru dłużników BIG InfoMonitor. Aby to zrobić:

 1. zarejestruj się na stronie https://www.big.pl/;
 2. wypełnij wezwanie do zapłaty i wyślij je dłużnikowi listem poleconym. Wzór takiego wezwania znajdziesz w dokumentach dla konsumentów. Uwaga, aby wpisać dłużnika do BIG, wezwanie musi zawierać ustawowe elementy, np. ppełną nazwę i adres siedziby biura Informacji Gospodarczej, dlatego warto wykorzystać nasz wzór.;
 3. odczekaj 14 dni (jest to niezbędne ze względu na aktualnie obowiązujące przepisy prawa);
 4. jeśli w ciągu 14 dni pracodawca nie wypłaci Ci zaległego wynagrodzenia, możesz wpisać jego dane do rejestru.

Jak to zrobić?

Zaloguj się na swoje BIGKonto w systemie BIG.pl, a następnie wydrukuj umowę i załączniki. Podpisz i wyślij do BIG InfoMonitor pocztą tradycyjną. Po weryfikacji dokumentów BIG InfoMonitor aktywuje usługę. Po zalogowaniu się na swoje konto i dokonaniu opłaty samodzielnie wpiszesz dane dłużnika do rejestru.

Choć walka o wypłatę zaległego wynagrodzenia może być żmudna i długotrwała, nie warto rezygnować z dochodzenia swoich praw. Zwłaszcza jeśli wina pracodawcy jest bezapelacyjna.

Oferta specjalna!

Przedsiębiorco! Chcesz mieć spokojne wakacje
I zapomnieć o niezapłaconych fakturach?

Skorzystaj z oferty specjalnej dla firm

Wakacje bez dłużników

Sprawdź szczegóły

zamów kontakt

Zostaw kontakt, nasz doradca oddzwoni do Ciebie

*
*
*

Pracujemy w godzinach 8:00-16:00

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa (dalej: „BIG InfoMonitor”). więcej...