Co to jest numer RDN?

Oceń artykuł:
5/5

2020-06-29

Numer RDN to numer identyfikacyjny używany na potrzeby Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Dzięki niemu sprawdzisz, czy kontrahent, z którym chcesz rozpocząć współpracę, jest wiarygodny i niezadłużony. Jak zdobyć numer RDN i jak go używać? Podpowiadamy.

Nawiązanie współpracy z nowym kontrahentem zawsze jest obarczone ryzykiem. Wiarygodność, rzetelność i wypłacalność takiego podmiotu są często jedną wielką niewiadomą. Aby zmniejszyć ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahenta bądź jego nierzetelnym podejściem do płatności, warto przed podpisaniem umowy zweryfikować dane klienta w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Czym jest Rejestr Dłużników Niewypłacalnych?

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (RDN) to rejestr, który gromadzi i udostępnia informacje na temat nierzetelnych podmiotów gospodarczych. Jest on częścią Krajowego Rejestru Sądowego i działa na podstawie Ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zaglądając do rejestru, dowiesz się m.in., czy firma, z którą chcesz nawiązać współpracę, jest wolna od długów i wypłacalna. Taka weryfikacja już na starcie pozwoli uniknąć poważnych problemów, stresu i frustracji.

Kiedy podmiot może trafić do RDN?

Podmiot może trafić do bazy RDN na dwa sposoby – na wniosek wierzyciela lub z urzędu, na mocy wyroku sądu.

Wpis na wniosek wierzyciela jest możliwy po wypełnieniu przez niego wniosku KRS-D1, wystąpienia z nim do sądu i uzyskania tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi. Warunkiem dokonania wpisu jest także brak zaspokojenia roszczeń wierzyciela w ciągu 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia.

Wpis na wniosek sądu może nastąpić w następujących okolicznościach:

 • jeśli dłużnik prowadzi działalność gospodarczą i ogłoszono jego upadłość lub jeśli wniosek o ogłoszenie upadłości został prawomocnie oddalony z powodu majątku niewystarczającego do pokrycia kosztów postępowania;
 • jeśli wspólnik spółki ponosi odpowiedzialność za jej zobowiązania całym swoim majątkiem (z wyłączeniem komandytariuszy w spółce komandytowej) i ogłoszono upadłość tej spółki lub jeżeli wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony z uwagi na fakt, że jego majątek nie pozwala na pokrycie kosztów postępowania;
 • jeśli dłużnik stanął przed koniecznością wyjawienia majątku (na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym);
 • jeśli dłużnik został pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu przez sąd upadłościowy;
 • jeśli długi są wynikiem braku płatności alimentów, a zaległość przekracza okres 12 miesięcy (art. 1086 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego).

Jak sprawdzić dane kontrahenta w RDN?

Weryfikacji w bazie RDN dokonasz przez internet. Aby to zrobić, potrzebny ci będzie numer RDN.

Czym jest numer RDN?

Numer RDN to numer identyfikacyjny stosowany na potrzeby rejestru RDN. Co ważne, nie służy on do identyfikacji podmiotu, ale samego wpisu. Jeśli dane twojego klienta wpisano do bazy kilka razy, system przypisze do niego kilka numerów RDN.

Jak uzyskać numer RDN?

Aby uzyskać numer RDN, musisz dysponować danymi identyfikacyjnymi podmiotu (nazwą, numerem PESEL lub NIP) oraz wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia, czy podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Wniosek zawiera następujące pola:

 • liczba sztuk zaświadczenia - wskaż, ile zaświadczeń chcesz otrzymać;
 • określenie podmiotu, którego dotyczy zaświadczenie - określ, czy chodzi o osobę fizyczną, a następnie wpisz dane identyfikacyjne podmiotu;
 • dane zleceniodawcy - to miejsce na twoje dane – imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu komórkowego;
 • sposób wysyłki dokumentu - dokument możesz otrzymać listem poleconym, kurierem lub e-mailem;
 • dane do faktury VAT (uzupełnij, jeśli będzie ci potrzebna);
 • dane do wysyłki (jeśli chcesz otrzymać dokument listem poleconym lub kurierem);
 • zgody (zgoda na przetwarzanie danych osobowych, akceptacja regulaminu i cennika);
 • klauzula informacyjna.

Kiedy uzupełnisz wszystkie wymagane dane, sprawdź ich poprawność i dokonaj płatności. Jeśli dane firmy, o którą pytasz, znajdują się w bazie, w oświadczeniu sąd wskaże wszystkie numery RDN, pod którymi dłużnik figuruje. Kiedy je otrzymasz, będziesz mógł skorzystać z platformy, dokładnie sprawdzić podmiot i zweryfikować szczegóły każdego wpisu.

Ile kosztuje pozyskanie numerów RDN?

Aby otrzymać numer (lub numery) RDN, będziesz musiał zapłacić:

 • 15 zł za wydanie zaświadczenia,
 • 30 zł za aktualny odpis informacji o podmiocie,
 • 60 zł za pełen odpis informacji o podmiocie.

Kto może uzyskać numer RDN?

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych jest rejestrem jawnym. W praktyce oznacza to, że zawarte w nim dane może zweryfikować każda osoba dysponująca numerem RDN dłużnika.

Ważne: na mocy ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398) z dniem 1 lutego 2019 r. zlikwidowano rejestr RDN.

Oferta specjalna!

Rabat20% na 20-lecie BIG InfoMonitor*

GRATIS Certyfikat Wiarygodności

* Oferta rabatowa skierowana jest do nowych klientów

Sprawdź szczegóły