Dla firm

 • Czym zajmuje się BIG InfoMonitor?

  BIG InfoMonitor udostępnia informacje gospodarcze (czyli informacje o zadłużeniu osób i firm oraz informacje o terminowych płatnościach) podmiotom z wszystkich sektorów gospodarki. Umożliwia przedsiębiorcom, w tym bankom, weryfikację wiarygodności płatniczej potencjalnych kontrahentów i kredytobiorców. Pomaga ograniczyć ryzyko finansowe prowadzonej działalności gospodarczej oraz odzyskać należności. Prowadzi Rejestr Dłużników, czyli otwartą platformę, na którą po spełnieniu określonych w ustawie warunków, można wpisać swojego dłużnika.

 • Co to jest Ustawa o BIG

  Kwestie związane z funkcjonowaniem rejestrów dłużników są uregulowane w Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z 9 kwietnia 2010 r. Dzięki temu dłużnika można wpisać do rejestru jedynie po spełnieniu określonych warunków. Konieczność respektowania określonych wymogów prawnych ogranicza nadużycia takie jak choćby chęć wpisania kogoś do rejestru dłużników z czystej złośliwości.

 • Czym jest tzw. negatywna informacja gospodarcza?

  Tzw. negatywna informacja gospodarcza to informacja o niespłaconym w terminie 30 dni od jego wymagalności zobowiązaniu finansowym, czyli innymi słowy informacja o długu, zawierająca dane dłużnika i wierzyciela, przekazana przez wierzyciela do BIG InfoMonitor na podstawie art. 15 lub 16 Ustawy o BIG.

 • Czym jest tzw. pozytywna informacja gospodarcza?

  Tzw. pozytywna informacja gospodarcza to informacja o zobowiązaniu, które zostało uregulowane. Dotyczy terminowej spłaty zobowiązania (tzn. bez opóźnień lub z opóźnieniem poniżej 30 dni) np. opłacone faktury, rachunki telefoniczne, czynsz itp. Pomaga budować pozytywną historię płatniczą. Więcej w Ustawie o BIG: art. 18.

 • Dlaczego warto wybrać BIG InfoMonitor?

  BIG InfoMonitor jest jedynym BIG-iem w Polsce, który oprócz własnego Rejestru umożliwia dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz Związku Banków Polskich (ZBP). Dzięki tym danym zapewnia szerszą wymianę informacji pomiędzy sektorem bankowym i przedsiębiorcami. Łącząc informacje gospodarcze z danymi kredytowymi daje pełniejszy obraz kondycji finansowej potencjalnego kontrahenta.

 • Czy firma może sprawdzić siebie w BIG?

  Tak. Przedsiębiorca może sprawdzić, jakie informacje na jego temat znajdują się w Rejestrze BIG InfoMonitor. W tym celu powinieneś zarejestrować się na stronie system.big.pl, przesłać skany dokumentów rejestrowych firmy (CEIDG, KRS itp.) z klauzulą „za zgodność z oryginałem” opatrzoną czytelnym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy oraz skan bądź zdjęcie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób uprawnionych do reprezentowania firmy zawierający imię i nazwisko, PESEL, serię i numer dokumentu, datę ważności dokumentu (pozostałe dane powinny zostać ukryte tak, aby nie było możliwe ich odczytanie). Po pozytywnej weryfikacji dokumentów, BIG InfoMonitor przesyła drogą mailową potwierdzenie aktywacji usługi. Do sprawdzenia siebie zawarcie umowy o udostępnianie informacji gospodarczych nie jest konieczne. Sprawdź cennik BIG InfoMonitor

 • Jak sprawdzić, kto weryfikował moją firmę w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor?

  Weryfikacja informacji na temat podmiotów, które składały zapytania o przedsiębiorcę, możliwa jest poprzez pobranie Raportu z Rejestru Zapytań. By pobrać raport, należy zarejestrować konto w BIG InfoMonitor i postępować w taki sam sposób, jak opisano przy pytaniu „Czy firma może sprawdzić siebie?”

 • Jakie dokumenty są niezbędne do sprawdzenia swojej firmy?

  Aby sprawdzić dane swojej firmy w Rejestrze BIG InfoMonitor, należy najpierw zarejestrować konto w Systemie BIG.pl - BIGKonto. Do rejestracji BIGKonta potrzebne będą kopie następujących dokumentów firmowych:

  • Jednoosobowa działalność gospodarcza - wydruk z ewidencji gospodarczej (CEIDG), dokument potwierdzający nadanie NIP spółce (nie jest wymagany, jeżeli wydruk z CEIDG zawiera NIP), dokument potwierdzający przyznanie REGON (nie jest wymagany, jeżeli wydruk z CEDIG zawiera REGON), skan bądź zdjęcie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób uprawnionych do reprezentowania firmy zawierający imię i nazwisko, PESEL, serię i numer dokumentu, datę ważności dokumentu (pozostałe dane powinny zostać ukryte tak, aby nie było możliwe ich odczytanie).

  • Spółka cywilna – wydruk z ewidencji gospodarczej (CEIDG) dotyczące spółki i każdego ze wspólników, dokument potwierdzający nadanie NIP spółki (nie jest wymagany, jeżeli wydruk z CEIDG zawiera NIP spółki), dokument potwierdzający przyznanie REGON (nie jest wymagany, jeżeli wydruk z CEDIG zawiera REGON spółki), umowa spółki cywilnej oraz skan bądź zdjęcie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób uprawnionych do reprezentowania firmy zawierający imię i nazwisko, PESEL, serię i numer dokumentu, datę ważności dokumentu (pozostałe dane powinny zostać ukryte tak, aby nie było możliwe ich odczytanie).

  • Spółka prawa handlowego – potwierdzenie wpisu spółki do KRS, dokument potwierdzający przyznanie NIP (nie jest wymagany, jeżeli wydruk ze strony KRS zawiera NIP), dokument potwierdzający REGON (nie jest wymagany, jeżeli wydruk ze strony KRS zawiera REGON), oraz skan bądź zdjęcie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób uprawnionych do reprezentowania firmy zawierający imię i nazwisko, PESEL, serię i numer dokumentu, datę ważności dokumentu (pozostałe dane powinny zostać ukryte tak, aby nie było możliwe ich odczytanie).

  • Jeśli umowę podpisuje pełnomocnik, wymagane jest załączenie skanu lub zdjęcia pełnomocnictwa oraz dokumentu tożsamości pełnomocnika, zawierającego imię i nazwisko, PESEL, serię i numer dokumentu, datę ważności dokumentu (pozostałe dane powinny zostać ukryte tak, aby nie było możliwe ich odczytanie).
  Użytkownikiem BIGKonta w Systemie BIG.pl może być osoba, która figuruje w dokumentach rejestrowych firmy albo osoba, która ma upoważnienie do reprezentowania firmy przed BIG InfoMonitor, wystawione przez osobę figurującą w dokumentach rejestrowych.

 • Czy firma może sprawdzić inną firmę w BIG InfoMonitor?

  Tak, poprzez pobranie Raportu o Przedsiębiorcy.

  Do sprawdzenia innej firmy nie jest wymagana umowa z BIG InfoMonitor. Wymagane jest jedynie założenie BIGKonta oraz przesłanie skanów dokumentów rejestrowych firmy (CEIDG, KRS itp.) z klauzulą „za zgodność z oryginałem” opatrzoną czytelnym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy oraz skan bądź zdjęcie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób upoważnionych do reprezentowania Firmy zawierający imię i nazwisko, PESEL, serię i numer dokumentu, datę ważności dokumentu (pozostałe dane powinny zostać ukryte tak, aby nie było możliwe ich odczytanie) . Po weryfikacji dokumentów, BIG InfoMonitor prześle drogą mailową potwierdzenie aktywacji usługi. Sprawdź cennik usług BIG InfoMonitor.

 • Czy trzeba posiadać upoważnienie, żeby sprawdzić inną firmę w BIG?

  Nie. W przypadku sprawdzenia innej firmy wyłącznie w BIG InfoMonitor zgoda nie jest wymagana.

 • Czy trzeba posiadać upoważnienie, żeby sprawdzić inną firmę w BIK-u i ZBP

  Tak. Upoważnienie w formie pisemnej jest wymagane w przypadku pobierania informacji o przedsiębiorcy, pochodzących z Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz Związku Banków Polskich (ZBP). Pobranie takiego raportu jest dostępne za pośrednictwem BIG InfoMonitor jedynie w ofercie abonamentowej.

 • Jakie informacje zawiera Raport o Przedsiębiorcy?

  W Raporcie o Przedsiębiorcy z BIG InfoMonitor znajdują się informacje gospodarcze pozytywne i/lub negatywne. Jeżeli ktoś dopisał danego przedsiębiorcę do Rejestru BIG InfoMonitor, to w raporcie znajdą się informacje dotyczące tego, kto i na jaką kwotę dokonał wpisu, chyba, że wierzyciel zdecyduje się zastrzec swoje dane, wówczas w raporcie nie będzie widać, kto wpisał dłużnika. W ten sposób można się upewnić, czy warto podjąć współpracę z danym przedsiębiorcą. W ofercie abonamentowej dostępny jest Raport o przedsiębiorcy uzupełniony danymi z Biura Informacji kredytowej (BIK) oraz Związku Banków Polskich. Aby to zrobić, należy posiadać pisemne upoważnienie podmiotu sprawdzanego.

 • Czy można sprawdzić konsumenta w BIG InfoMonitor?

  Tak. Przedsiębiorca posiadający umowę abonamentową z BIGInfoMonitor może sprawdzić konsumenta w BIG InfoMonitor. Aby to zrobić, musi posiadać upoważnienie osoby sprawdzanej. Zgodnie z ustawą o BIG upoważnienie może być pisemne, ale może być także zawarte w e-mailu lub nagranej rozmowie telefonicznej. Niezależnie od formy udzielenia, upoważnienie jest ważne 60 dni i po tym okresie nie można już pobrać raportu. Warto wiedzieć, że konsument nie może sprawdzić innego konsumenta.

 • Czy trzeba posiadać upoważnienie, aby sprawdzić dane konsumenta w BIG InfoMonitor?

  Tak. W przypadku pobrania Raportu o Konsumencie zawierającego dane wyłącznie z BIG InfoMonitor wymagane jest uzyskanie zgody konsumenta. Zgoda może zostać wyrażona w formie umożliwiającej weryfikację jej udzielenia (pisemne, w formie e-maila, nagranej rozmowy telefonicznej) i jest ważna 60 dni.

 • Czy można sprawdzić dane konsumenta w BIK?

  Tak, ale wymagane jest do tego pisemne upoważnienie tego konsumenta. Pobranie danych o konsumencie z Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz Związku Banków Polskich (ZBP) jest możliwe za pośrednictwem BIG InfoMonitor w ofercie abonamentowej.


 • Jakie dane z BIK są udostępniane przez BIG InfoMonitor?

  BIG InfoMonitor udostępnia z bazy BIK tylko następujące dane:

  • na temat konsumentów: aktualne informacje o zaległych zobowiązaniach, opiewających na kwotę minimum 200 zł, gdy od terminu zapłaty minęło przynajmniej 60 dni.

  • na temat przedsiębiorców: aktualne informacje o zaległych zobowiązaniach opiewających na kwotę minimum 500 zł, gdy od terminu zapłaty minęło przynajmniej 60 dni.

 • Czy istnieje możliwość stałej współpracy z BIG InfoMonitor?

  Tak. Stała współpraca możliwa jest po zawarciu umowy abonamentowej z BIG InfoMonitor. Aby korzystać z pełnego pakietu produktów i usług oraz mieć możliwość wybrania rozwiązania dostosowanego do potrzeb Twojej firmy, zapoznaj się z cennikiem abonamentowym - kliknij tutaj. Następnie wypełnij formularz zamieszczony na stronie i poczekaj na kontakt naszego doradcy.

 • W jaki sposób można podpisać umowę pre-paid z BIG InfoMonitor?

  W celu wygenerowania umowy wystarczy zalogować się do swojego BIGKonta. Jeśli nie posiada się BIGKonta, należy zarejestrować się na stronie system.BIG.pl i postępować zgodnie z instrukcją. Następnie, należy wygenerować umowę, podpisać ją i przesłać pocztą w dwóch egzemplarzach do BIG InfoMonitor.
  Po weryfikacji dokumentów, BIG InfoMonitor prześle drogą mailową potwierdzenie rejestracji umowy, a podpisany obustronnie egzemplarz wyśle pocztą tradycyjną.

 • Co to jest monitorowanie kontrahenta?

  Monitorowanie to usługa BIG InfoMonitor umożliwiająca stałą obserwację wskazanego przedsiębiorcy lub przedsiębiorców w Rejestrze BIG InfoMonitor. W ramach monitorowania klient otrzymuje na podany adres e-mail powiadomienie o dodaniu lub usunięciu informacji gospodarczej na temat wskazanego przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, a także o zwiększeniu lub zmniejszeniu kwoty zadłużenia bądź o pobraniu raportu. Usługa monitorowania nie dotyczy konsumentów.

 • Czy firma musi posiadać tytuł wykonawczy, żeby wpisać dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor?

  Nie. Przedsiębiorca może, ale nie musi posiadać tytułu wykonawczego potwierdzającego zobowiązanie. Przedsiębiorca posiadający tytuł wykonawczy, przekazuje informacje gospodarcze na temat innego przedsiębiorcy lub konsumenta na podstawie art. 16 Ustawy o BIG. W tym przypadku kwota zadłużenia oraz data jego powstania nie mają znaczenia, a dokonanie wpisu możliwe jest po upływie 14 dni od wysłania do dłużnika wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania informacji gospodarczej do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor listem poleconym.

 • Jakie są warunki wpisania dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, jeśli nie posiadamy tytułu wykonawczego?

  Informację gospodarczą o dłużniku można przekazać do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor na podstawie art. 14 i 15 Ustawy o BIG. Warunki przekazywania informacji gospodarczych wynikających z określonego stosunku prawnego (najczęściej z umowy):

  • Jeżeli dłużnik jest konsumentem: zaległość na kwotę minimum 200 zł, od terminu zapłaty minęło przynajmniej 30 dni, a na minimum miesiąc przed wpisem zostało wysłane wezwanie do zapłaty listem poleconym.

  • Jeżeli dłużnik jest przedsiębiorcą: zaległość na kwotę minimum 500 zł, od terminu zapłaty minęło przynajmniej 30 dni, a minimum miesiąc przed wpisem zostało wysłane wezwanie do zapłaty listem poleconym.

  W obu przypadkach warunkiem dokonania wpisu dłużnika do Rejestru Dłużników jest podpisana umowa z BIG InfoMonitor.

 • Nasza firma nie posiada numeru PESEL dłużnika. Co robić?

  Numer PESEL dłużnika można uzyskać składając wniosek o udostępnienie danych ze zbioru meldunkowego w urzędzie gminy właściwej dla dłużnika.

 • Jakie elementy musi zawierać wezwanie do zapłaty, aby firma mogła przekazać informację gospodarczą do BIG InfoMonitor?

  Aby wierzyciel mógł przekazać informację gospodarczą do BIG InfoMonitor, wezwanie do zapłaty musi zawierać informację o zamiarze przekazania danych dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, a także nazwę oraz adres siedziby BIG InfoMonitor.

  Wezwanie musi również zawierać pouczenie o możliwości zgłoszenia sprzeciwu do wierzyciela wobec zamiaru przekazania informacji gospodarczej do BIG InfoMonitor oraz o niestosowaniu sprzeciwu z art. 21 RODO. Nie dotyczy to zobowiązań wynikających z tytułów wykonawczych.

  Wezwanie do zapłaty musi zostać wysłane do dłużnika listem poleconym lub doręczone do rąk własnych.

 • Czy wysłanie powiadomienia do dłużnika o dokonanym wpisie do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor jest obligatoryjne?

  Nie. Wysłanie powiadomienia o wpisie do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor jest dobrowolne, ale wysłanie takiego powiadomienia może zwiększyć prawdopodobieństwo odzyskania należności Powiadomienie o wpisie jest sygnałem, że wierzyciel jest zdeterminowany, by odzyskać należność.

 • Co należy zrobić, jeśli zmieni się wysokość długu?

  W przypadku zmniejszenia kwoty zadłużenia obowiązkiem wierzyciela jest aktualizacja informacji gospodarczej niezwłocznie i nie później niż do 14 dnia od daty zaksięgowania na swoim rachunku całości zobowiązania (pomniejszenie o kwotę spłaty).

  W przypadku zwiększenia kwoty zadłużenia wierzyciel ma prawo aktualizacji informacji gospodarczej (powiększa ją o kwotę, o którą wzrósł dług). Nie ma przy tym obowiązku wysyłania kolejnego wezwania do zapłaty.

 • Co należy zrobić, jeśli dłużnik ureguluje zobowiązanie w całości?

  Wierzyciel ma ustawowy obowiązek usunięcia informacji gospodarczej z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor niezwłocznie, nie później niż do 14 dnia od daty zaksięgowania na swoim rachunku całości zobowiązania. W przypadku niespełnienia tego obowiązku grozi mu kara w wysokości do 30 tys. zł.

 • Czy po wypowiedzeniu/wygaśnięciu umowy moje informacje o dłużnikach są nadal przechowywane w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor?

  Nie. Po zakończeniu umowy BIG InfoMonitor ma obowiązek usunąć wszystkie informacje gospodarcze wprowadzone przez danego wierzyciela (klienta). Wraz z zakończeniem umowy dodani przez Ciebie dłużnicy zostaną usunięci i potencjalni kontrahenci nie dowiedzą się o zaległościach wobec Twojej firmy.

 • Dług kwestionowany

  Dług, z którym nie zgadza się dłużnik, w zakresie jego istnienia lub wysokości. Więcej w Ustawie o BIG: art. 15a i art. 30a.

 • Dług przedawniony

  Dług, który wierzyciel uznał za przedawniony przed przekazaniem informacji gospodarczej lub dług, wobec którego dłużnik wniósł zarzut przedawnienia. Więcej w Ustawie o BIG: art. 15 a.

Pakiet promocyjny!

Liczba

upadłości

w 2022 r. wzrosła o

30%*

* źródło: Coface

pakiet usług
199zł/mies.
149
za miesiąc

Sprawdź
wiarygodność
płatniczą

swoich kontrahentów

Opłata aktywacyjna 400zł 100zł

Sprawdź szczegóły