Administrator Danych - BIG InfoMonitor

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa (dalej: "BIG InfoMonitor").

Dane kontaktowe

Z BIG InfoMonitor można się skontaktować poprzez adres e-mail: info@big.pl lub pisemnie (adres siedziby BIG InfoMonitor). W BIG InfoMonitor wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@big.pl lub pisemnie (adres siedziby BIG InfoMonitor). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

  1. marketingu produktów i usług własnych administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, tj. art. 6 ust.1 lit a) RODO.
  2. marketingu produktów i usług BIK S.A. z siedzibą w Warszawie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, tj. art. 6 ust.1 lit a) RODO.

Sposób pozyskiwania danych osobowych

Przetwarzane przez BIG InfoMonitor dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa w trakcie wypełniania formularza kontaktowego.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez BIG InfoMonitor:

  1. w przypadku marketingu produktów i usług własnych administratora - przez okres niezbędny do skontaktowania się z Państwem w celu zaprezentowania oferty oraz zawarcia Umowy lub do wycofania Państwa zgody, jednakże nie dłużej niż 3 lata od udzielenia zgody.
  2. w przypadku marketingu produktów i usług BIK S.A. z siedzibą w Warszawie - przez maksymalnie przez 3 lata lub do wycofania Państwa zgody.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu prowadzenia marketingu produktów i usług BIK S.A. na podstawie Państwa zgody. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, marketingowych, doradczych, firmom badawczym - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

  1. żądania od BIG InfoMonitor dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z Punktem Obsługi Klienta BIG InfoMonitor lub wypełnienie formularza wycofania zgody dostępnego pod adresem https://www.big.pl/formularz-wycofania-zgody;
  3. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Podanie Państwa danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale jest niezbędne do kontaktu ze strony BIG InfoMonitor w celu przedstawienia oferty zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości kontaktu ze strony BIG InfoMonitor w ww. celu. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.