Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

* - pola wymagane

Biuro Informacji Kredytowej

2019-06-25


CO TO JEST BIK?

Biuro Informacji Kredytowej gromadzi  i udostępnia dane na temat wszelkich zobowiązań kredytowych klientów (indywidualnych oraz przedsiębiorców) Banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych. Dane przechowywane w bazie BIK to dane zarówno pozytywne (kredyty spłacane terminowo) jak i negatywne (z opóźnieniami w spłacie).

Każdy może sprawdzić swoją historię kredytową w BIK. W przypadku, gdy dane okażą się niepoprawne lub nieaktualne, to instytucja, która je do BIK przekazała jest upoważniona do ich poprawienia na pisemny wniosek swojego klienta.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to instytucja powołana w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich na mocy art. 105 ust 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 poz.939 z późn. zmianami).

CZY TWOJE DANE MOGĄ TRAFIĆ DO BIK?

W pierwszej kolejności dane trafiają do BIK kiedy składasz w banku, SKOK-u lub firmie pożyczkowej wniosek o kredyt lub pożyczkę. Kiedy stajesz się ich właścicielem, dane o regulowaniu przez Ciebie spłat przekazywane są do BIK regularnie, co najmniej raz w miesiącu aż do momentu spłacenia kredytu bądź pożyczki.

JAKIE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W BIK?

Do BIK przekazywane są:

 • Twoje dane osobowe,
 • dane dotyczące zobowiązań wobec Banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych współpracujących z BIK, takie jak: data powstania, rodzaj zobowiązania, okres spłaty, waluta,
 • informacje o zadłużeniu,
 • historia spłat.

Informacje przetwarzane w BIK dotyczą przede wszystkim: kredytów na zakup towarów, usług i papierów wartościowych, kredytów niecelowych i studenckich, kredytów mieszkaniowych i pracowniczych, a także kredytów odnawialnych, karty detalicznej, karty kredytowej, karty debetowej oraz limitu debetowego w ROR, a także kredytów przez Ciebie poręczonych.

BIK nie jest uprawniony do dokonywania zmian danych przetwarzanych w bazie BIK. Zmiany takie dokonywane są wyłącznie przez bank, z którego pochodzą dane i tylko przezeń mogą zostać skorygowane lub zaktualizowane, ponieważ to te instytucje są administratorami/właścicielami danych.

CO TO JEST HISTORIA KREDYTOWA?

Historia kredytowa to informacje o tym jak regulowałeś spłaty swoich kredytów i pożyczek. Każdy z nas ma więc wpływ na to, jak będzie wyglądała jego historia kredytowa. Jeśli kredyt spłacamy terminowo, w BIK znajdują się dane pozytywne. Jeśli jest spłacany z opóźnieniem, w BIK znajdą się również dane negatywne. (opóźnienie dłuższe niż 60 dni).

 • lepsze warunki finansowe np. niższe oprocentowanie kredytu,
 • skrócenie lub uproszczenie procedur udzielania kredytów,
 • obniżenie opłat i prowizji.

JAK SPRAWDZIĆ SWOJE DANE W BIK?

Jeśli przygotowujesz się do wzięcia kredytu, spłacasz kredyt bądź jesteś poręczycielem warto sprawdzić historię kredytową w BIK. Można to zrobić poprzez portal BIK.pl. Wystarczy potwierdzić swoją tożsamość i wybrać produkt, który Cię interesuje. Produkty dostępne są w ramach trzech różnych kont: Próbnego, Podstawowego i Premium. https://www.bik.pl/oferta-dla-konsumentow

Najpierw musisz zarejestrować się, wybrać preferowane przez Ciebie konto i potwierdzić swoją tożsamość w portalu BIK.

Potwierdzenie tożsamości jest konieczne ze względów bezpieczeństwa – Twoje dane kredytowe możemy udostępnić tylko Tobie. Twoje konto uaktywnimy dopiero po tym, kiedy będziemy mieć pewność, że jesteś tą osobą, za którą się podajesz.

Założenie konta oraz sprawdzenie swojej historii kredytowej jest też możliwe w pocztowych strefach finansowych Poczty Polskiej oraz w placówkach Banku Pocztowego. Dane kontaktowe powyższych placówek dostępne są na stronie BIK.

CO TO JEST PROFIL KREDYTOWY PLUS?

Profil Kredytowy Plus to interaktywny raport BIK zawierający szczegółową historię Twoich zobowiązań kredytowych przetwarzanych przez BIK oraz wyliczaną na jej podstawie ocenę punktową.

Masz dostęp do swoich aktualnych danych w dowolnym momencie.

 • Gdy ubiegasz się o kredyt, możesz poznać punktową ocenę swojej wiarygodności kredytowej (tzw. scoring), zanim pójdziesz do banku.
 • Gdy odmówiono Ci kredytu, możesz sprawdzić, czy to historia kredytowa była tego powodem.
 • Gdy poręczyłeś kredyt, możesz na bieżąco kontrolować, czy spłacający wywiązuje się ze swoich zobowiązań i nie psuje Twojej dobrej opinii w bankach.
 • Profil Kredytowy Plus pozwala Ci też na bieżąco kontrolować, czy bank przekazuje do BIK dane zgodne ze stanem faktycznym i interweniować, jeśli coś się nie zgadza.

CO TO JEST BIK PASS?

BIK Pass to świadectwo Twojej wiarygodności finansowej. Dzięki niemu łatwo możesz przedstawić się jako rzetelny, godny zaufania klient, który może uzyskać dodatkowe, wymierne korzyści.

Dobra histo­ria kredy­to­wa pomo­że Ci nie tylko w rela­cjach z banka­mi. Możesz z niej korzy­stać również na co dzień, w kontak­tach z inny­mi osoba­mi i insty­tu­cja­mi. Dzię­ki BIK Pass-owi poka­żesz, że jesteś rzetel­ny i godny zaufa­nia. 

 • Kiedy chcesz uwia­ry­god­nić swoją rzetel­ność finan­so­wą, możesz zapre­zen­to­wać swoją ocenę punk­to­wą BIK, bez ujaw­nia­nia wraż­li­wych danych finan­so­wych.
 • Kiedy chcesz spraw­dzić rzetel­ność innej osoby, możesz popro­sić ją o udostęp­nie­nie BIK Pass-a.
 • Możesz potwier­dzić auten­tycz­ność otrzy­ma­ne­go BIK Pass-a onli­ne na porta­lu BIK i mieć całko­wi­tą pewność, że jest on zgod­ny z orygi­na­łem.

BIK Pass to prosty sposób na potwier­dze­nie wiary­god­no­ści finan­so­wej, zarów­no dla Ciebie, jak i dla Twoich kontra­hen­tów.

NA CZYM POLEGA DZIAŁANIE ALERTÓW BIK?

Z Aler­ta­mi BIK kontro­lu­jesz na bieżą­co bezpie­czeń­stwo swojej histo­rii kredy­to­wej. Jeśli tylko poja­wią się jakieś niepo­ko­ją­ce infor­ma­cje, wyśle­my Ci od razu SMS lub mail.

 • Za każdym razem, kiedy na Twoim lub porę­czo­nym kredy­cie poja­wi się opóź­nie­nie, zosta­niesz poin­for­mo­wa­ny o zaist­nia­łej sytu­acji.
 • Za każdym razem, kiedy wpły­nie wnio­sek kredy­to­wy na Twoje nazwi­sko, otrzymasz o tym infor­ma­cję, co skutecz­nie ochro­ni Cię przed ewentualnym wyłu­dze­niem.

Aler­ty BIK to prosty sposób, by chro­nić swoją dobrą histo­rię kredy­to­wą.

CZYM JEST  INFORMACJA  UDOSTĘPNIANIA NA MOCY USTAWY?

Raport udostępniany na mocy ustawy zawiera informacje przechowywane w BIK o danych osobowych wnioskodawcy, o zobowiązaniach, udostępniany jest bezpłatnie nie częściej niż raz na 6 miesięcy (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. Ust. nr 133 z 1997 r. z późn. zm.).

JAKIE KORZYŚCI DAJE SPRAWDZANIE SWOJEJ HISTORII KREDYTOWEJ?

Historię kredytową warto sprawdzać z kilku ważnych powodów:

 • Przygotowanie do wizyty w banku
 • Monitorowanie poprawności danych
 • Sprawdzenie oceny punktowej (scoringu)
 • Ochrona przed kradzieżą tożsamości
 • Potwierdzenie wiarygodności i rzetelności

Każdy może posługiwać się swoim „certyfikatem solidności” w różnych sytuacjach wymagających zawarcia umowy lub potwierdzenia swojej wiarygodności, takich jak:

 • kupno samochodu,
 • wynajęcie mieszkania,
 • zawarcie umowy o pracę,
 • ubieganie się o kredyt za granicą.

Monitorując stan swoich zobowiązań można ochronić się przed nadmiernym zadłużeniem.

CZYM JEST I JAK WYLICZANA JEST OCENA PUNKTOWA (SCORE)?

Scoring jest metodą punktowej oceny ryzyka kredytowego. Polega ona na określeniu wiarygodności kredytowej klienta na podstawie porównania z klientami, którzy już otrzymali kredyty.

Im bardziej Twój profil jest podobny do profilu klientów terminowo spłacających swoje kredyty w przeszłości, tym wyższą ocenę punktową otrzymasz.

Im więcej otrzymasz punktów (i gwiazdek) tym większe prawdopodobieństwo, że będziesz terminowo spłacał kredyt, a zatem  większe jest prawdopodobieństwo otrzymania kredytu.

Ocena punktowa BIK przyjmuje wartości od 192 do 631 punktów, a dla konsumenta dodatkowo prezentowana jest w postaci gwiazdek (od 1 do 5 gwiazdek).

JAK POZNAĆ SWOJĄ OCENĘ PUNKTOWĄ (SCORE)?


Poznanie oceny punktowej jest teraz bardzo proste. Wystarczy pobrać Profil Kredytowy Plus lub BIK Pass ze strony BIK.pl. Szczegóły udostępniania produktów BIK znajdują się na stronie internetowej www.bik.pl

Masz pytania?
Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

* - pola wymagane

Informacja o Administratorze danych, celu przetwarzania oraz przysługujących Państwu prawach. więcej...

Napisz do nas msp@big.pl

Zadzwoń (22) 486 56 91 pn-pt: 8:30 - 16:30

Oferta Specjalna

Oferta specjalna
dla firm
Więcej usług za niższą cenę!

pakiet
usług od
199
149
zł/mies.

aktywacja
400
0

W ramach pakietu otrzymasz:

 • 17 Raportów o Firmie/Konsumencie
 • Dostęp do baz bankowych i niebankowych
 • 20 firm w ramach monitorowania
 • 1 wezwanie do zapłaty z BIG
 • Pieczęć prewencyjną na Twoje faktury
 • Bez limitu wpiszesz wszystkich dłużników do rejestru

gratis Alerty BIK

Sprawdź szczegóły